Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Dienesta Sociālās rehabilitācijas programmas veicina personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, tai skaitā izglītības sistēmā. Sociālās rehabilitācijas programmas ir universālas un individuālas un tiek īstenotas ar vai bez personas izmitināšanas sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, kurā atbilstoši sociālajai situācijai ietver veselības veicināšanas, sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un citus pasākumus, kas vērsti uz personas funkcionēšanas spēju saglabāšanu vai uzlabošanu, iekļaušanos sabiedrībā, kā arī personas un tās ģimenes locekļu izglītošanu un atbalstīšanu.
Dienesta sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanas pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:
¯ pensijas vecuma personas;
¯ ģimenes ar bērniem;
¯ personas ar garīga rakstura traucējumiem;
¯ audžuģimenes;
¯ personas ar invaliditāti;
¯ personas pēc smagām, ilgstošām slimībām;
¯ bezpajumtnieki;
¯ bezdarbnieki;
¯ personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietām;
¯ bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam;
¯ nepilngadīgi likumpārkāpēji.
Pēc sociālā dienesta izvērtējuma un lēmuma par pakalpojuma nepieciešamību pieņemšanas, valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:
¯ bērns, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;
¯ no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem atkarīgām personām un bērniem.
¯ no vardarbības cietušas un vardarbību veikušas pilngadīgas personas;
¯ personas ar funkcionāliem traucējumiem;
¯ politiski represētās personas;
¯ Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personās;
¯ personas ar prognozējamo invaliditāti.
Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanas pakalpojumu personas saņem saskaņā ar izstrādāto sociālās rehabilitācijas...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic  personas sociālas situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu vai uzņemt rindā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem
Dienas centrs "Saskarsme"
Grupu dzīvokļi
Ģimenes atbalsta centrs / patversme
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus