Kompensācijas piešķiršana par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Zemes īpašnieks vai lietotājs ir tiesīgs saņemt no Dabas aizsardzības pārvaldes kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopības, akvakultūras, lopkopības vai biškopības nozarē. Lai varētu saņemt kompensāciju, zemes īpašniekam vai lietotājam postījumu vietā ir jāveic aizsardzības pasākumi postījumu novēršanai, kā arī nodarīto zaudējumu apmēram jāpārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes īpašnieks vai lietotājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
55
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums ir bezmaksas.
Zemes īpašniekam vai lietotājam, vai viņa pilnvarotai personai pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē pieteikumu kompensācijas saņemšanai.
Iesniegumam jeb pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti (to apliecinātas kopijas):
1. Zemes lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja zemes lietošanas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā (ja pieteikumu iesniedz zemes lietotājs).
2. Pilnvaru (ja pieteikumu iesniedz zemes īpašnieka vai lietotāja pilnvarotā persona).
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētu zemes robežu plānu (turpmāk – zemes robežu plāns). Ja pieteikumu iesniedz par akvakultūrai nodarītajiem zaudējumiem - zemes robežu plānā norāda zivju dīķus, kuros nodarīti postījumi.
4. Ja pieteikumu iesniedz par augkopībai, lopkopībai vai biškopībai nodarītajiem zaudējumiem - iesniegumu de minimis atbalsta saņemšanai lauksaimniecības nozarē.
5. Ja pieteikumu iesniedz par akvakultūrai nodarītajiem zaudējumiem - iesniegumu de minimis atbalsta saņemšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē.

15 darbdienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas Dabas aizsardzības pārvaldē jāiesniedz šādi dokumenti (to apliecinātas kopijas):
- Ja pieteikumu iesniedz par akvakultūrai nodarītajiem zaudējumiem - Lauksaimniecības datu centra izsniegtu apliecinājumu, ka zivju dīķi, kuros nodarīti postījumi, ir reģistrēti kā akvakultūras dzīvnieku novietne atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību;
- Ja pieteikumu iesniedz par augkopībai nodarītajiem zaudējumiem un ja zemes īpašnieks vai lietotājs ir bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājs - normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas izsniegtu apliecinājumu, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kur nodarīti postījumi, ir iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību;
- Ja pieteikumu iesniedz par lopkopībai vai biškopībai nodarītajiem zaudējumiem - Lauksaimniecības datu centra izsniegtu apliecinājumu, ka lauksaimniecības dzīvnieki, kuriem nodarīti postījumi, to novietne un ganāmpulks ir reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību.

Zemes īpašniekam vai lietotājam:
1) jābūt samaksājušam naudas sodus par pārkāpumiem vides jomā (ja tādi uzlikti), kā arī ir jābūt atlīdzinātiem videi nodarītajiem zaudējumiem (ja tādi tikuši nodarīti);
2) ar tiesas lēmumu nedrīkst būt pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas lēmumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, vai tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam piemērotu maksātnespējas procedūru.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) izveido komisiju, kura 10 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas veic pārbaudi dabā un konstatē postījumus. Pēc pārbaudes dabā Pārvalde nosaka zaudējumu apmēru un divu mēnešu laikā pēc zaudējumu apmēra noteikšanas pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu, nosakot kompensācijas apmēru, vai lēmumu par atteikumu piešķirt kompensāciju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: