Kompensācijas piešķiršana par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Zemes īpašnieks vai lietotājs ir tiesīgs saņemt no Dabas aizsardzības pārvaldes kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopības, akvakultūras, lopkopības vai biškopības nozarē. Lai varētu saņemt kompensāciju, zemes īpašniekam vai lietotājam postījumu vietā ir jāveic aizsardzības pasākumi postījumu novēršanai, kā arī nodarīto zaudējumu apmēram jāpārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes īpašnieks vai lietotājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
55
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kompensāciju var apstrīdēt pārvaldes ģenerāldirektoram mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Pārvaldes ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Dabas aizsardzības pārvalde
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tālrunis: +371 67509545
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.06.2020