Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža ieaudzēšanu veic zemēs, kuras Nekustamā  īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrētas kā mežs. Lai ieaudzētu mežu reģistrētu Meža valsts reģistrā, meža īpašnieks iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu. Valsts meža dienests pārbauda ieaudzēto meža platību un pieņem lēmumu par  mežaudzes atzīšanu par ieaudzētu vai lēmumu atteikt atzīt mežaudzi par ieaudzētu. Lai mežu ieaudzētu ir jāievēro teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktās prasības, meliorētās platībās - Meliorācijas likuma prasības, bet teritorijās, kas atrodas īpaši aizsargājamās teritorijās - teritoriju individuālie apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lauksaimniecības zemes īpašnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā. Atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem, par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
VMD izstrādāta pārskata veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Personu apliecinošs dokuments
Pase vai personas apliecība (ID karte)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2