Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža ieaudzēšanu veic zemēs, kuras Nekustamā  īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrētas kā mežs. Lai ieaudzētu mežu reģistrētu Meža valsts reģistrā, meža īpašnieks iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu. Valsts meža dienests pārbauda ieaudzēto meža platību un pieņem lēmumu par  mežaudzes atzīšanu par ieaudzētu vai lēmumu atteikt atzīt mežaudzi par ieaudzētu. Lai mežu ieaudzētu ir jāievēro teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktās prasības, meliorētās platībās - Meliorācijas likuma prasības, bet teritorijās, kas atrodas īpaši aizsargājamās teritorijās - teritoriju individuālie apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lauksaimniecības zemes īpašnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā. Atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem, par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Ja kalendārā gada laikā meža īpašnieks atkārtoti vienai un tai pašai mežaudzei pieprasa veikt meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaudi, tad Valsts meža dienests piemēro maksas pakalpojumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto izcenojumu.
Normatīvie akti
Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 308; 09.05.2012)
Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 393; 30.06.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 28.01.2021