Publisko iepirkumu apstrīdēšana
Izvēlētā organizācija: Iepirkumu uzraudzības birojs
Īss apraksts:
Publisko iepirkumu apstrīdēšana ir pārskatīšanas procedūra, kas nodrošina iepirkuma procedūru rīkotāju pieņemto lēmumu tiesiskuma pēcpārbaudi. Pakalpojuma mērķis ir novērst iepirkuma procedūru rīkotāju pieļautos pārkāpumus publiskajos iepirkumos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Piegādātāji, kuri vēlas piedalīties iepirkuma procedūrā, bet uzskata, ka dokumentācijā iekļautās prasības ierobežo tiesības piedalīties procedūrā.
Piegādātāji, kuri piedalījušies iepirkuma procedūrā, bet nav ieguvuši iepirkuma līguma slēgšanas tiesības vai uzskata tās pārtraukšanu par nepamatotu.
Termiņš:
Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotā iesniegumu izskatīšanas komisija izskata iesniegumu mēneša laikā pēc tā saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā; objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu var pagarināt līdz vienam gadam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, ir jāsagatavo Iepirkumu uzraudzības birojam adresēts iesniegums, kurā ietveramas šādas ziņas: 1) iesnieguma iesniedzēja nosaukums un adrese; 2) tā pasūtītāja nosaukums un adrese, par kuru iesniegts iesniegums; 3) iepirkuma procedūras nosaukums un iepirkuma identifikācijas numurs; 4) fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, norādot pārkāpumu; 5) iesnieguma juridiskais pamatojums; 6) iesnieguma iesniedzēja prasība.
Pakalpojums var tikt atteikts gadījumos, ja: 1) netiek konstatēts iesniedzēja subjektīvo tiesību aizskārums; 2) iesniegums nav iesniegts Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajā vai trešajā daļā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72.panta otrajā vai trešajā daļā, Publiskās un privātās partnerības likuma 29.panta otrajā vai trešajā daļā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 63.panta otrajā vai trešajā daļā noteiktajā termiņā; 3) iesniegumā nav ietverti fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, kā arī nav norādīts juridiskais pamatojums; 4) iesniegumā ietvertās ziņas ir acīmredzami nepietiekamas iesniedzēja prasības apmierināšanai vai iesniegums ir acīmredzami noraidāms pēc būtības; 5) nav samaksāts depozīts.
Iemaksājamā depozīta apmērs, kā arī izņēmumi, kad depozīts nav maksājams, ir noteikti Publisko iepirkumu likuma 70.pantā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 74.pantā un Publiskās un privātās partnerības likuma 29.2 pantā.
Depozīta samaksas vai iesniegšanas kārtība ir regulēta Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.110 “Noteikumi par depozīta maksājumu”.
Skaidrojums par depozīta maksājumu pieejams Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē https://www.iub.gov.lv/lv/depozits
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums IUB tīmekļvietnē
Klātiene Klātiene
Adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67326719, 67326788
Fakss: 67326720
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Fakss 67326720
Cits e-adrese, Iepirkumu uzraudzības biroja darba laiks darbdienās 8:30 – 17:00, pirmssvētku darbdienās līdz 15:00
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana notiek iesniegumu izskatīšanas sēdēs bez dalībnieku klātbūtnes. Par iesnieguma izskatīšanas sēdi dalībnieki tiek informēti, publicējot uzaicinājumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja dalībnieki Iepirkumu uzraudzības birojam ir paziņojuši elektroniskā pasta adresi, Iepirkumu uzraudzības birojs informāciju par iesnieguma izskatīšanas sēdi nosūta dalībniekiem arī pa elektronisko pastu ne vēlāk kā dienā, kad uzaicinājums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Lietas dalībniekiem ir tiesības iesniegt papildu viedokli rakstveidā, to nosūtot elektroniski Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms paziņotā iesnieguma izskatīšanas sēdes datuma. Nepieciešamības gadījumā iesniegumu izskatīšanas komisija var lemt par lietas izskatīšanu, uzklausot dalībniekus.
Pēc lēmuma pieņemšanas lēmums triju darbdienu laikā tiek paziņots, ievietojot to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā IUB tīmekļvietne (meklēt sūdzības)
Cits e-adrese, Iepirkumu uzraudzības biroja darba laiks darbdienās 8:30 – 17:00, pirmssvētku darbdienās līdz 15:00