Informācija par kadastrālās vērtības aprēķinu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros tiek sniegti dati par izvēlētā kadastra objekta (zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas vai dzīvokļa īpašuma) kadastrālās vērtības aprēķinu.

Kadastrālās vērtības aprēķinu veic Kadastra informācijas sistēma automātiski katru gadu 1.janvārī visiem kadastra objektiem.
Aprēķinātās kadastrālās vērtības ir aktuālas līdz kalendārā gada 31.decembrim, izņemot, ja gada laikā Kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas izmaiņas objektu raksturojošos datos:
• zemei – pašvaldība lēmusi par lietošanas mērķa izmaiņām, reģistrēti vai dzēsti apgrūtinājumi, uzmērīšanas rezultātā precizēta zemes platība;
• ēkai – mainīts lietošanas veids, piemēram dzīvojamā ēka ir pārveidota par viesu māju, precizēts ēkas fiziskais nolietojums (piemēram, dabā ēka ir daudz sliktākā stāvoklī nekā Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts), mainīti apjoma rādītāji (piemēram, ēka uzmērīta, iegūstot datus par telpām vai reģistrēti dati par piebūvēm);
• telpu grupai (dzīvoklim) – mainīts lietošanas veids (piemēram, dzīvoklis pārveidots par biroju vai kafejnīcu) un apjoma rādītāji (piemēram, veikta dzīvokļa pārbūve).

Pakalpojums “Informācija par kadastrālās vērtības aprēķinu” sniedz informāciju par kadastra objektu (zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas vai dzīvokļa īpašuma):
1) vērtības aprēķinā izmantotajiem datiem;
2) vērtības aprēķina datumu;
3) kadastrālās vērtības lielumu;
4) normatīvajos aktos noteikto formulu, kurā ievieto vērtības aprēķinam izmantotos datus un iegūst kadastrālo vērtību.

Svarīgi!
Ja kadastra subjekts pieprasa pakalpojumu par sev piederošu  zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi, telpu grupu vai dzīvokļa īpašumu, tad pakalpojumu sniedz bez maksas. Pārējos gadījumos- par maksu.
Ja kadastra subjekts vēlas pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto informāciju saņemt pa pastu vai ierakstītu VZD elektroniskajā datu nesējā- par to tiek piemērota maksa par informācijas izsniegšanas nodrošināšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieprasījumu pakalpojuma saņemšanai var iesniegt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā);
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Jelgava
Jēkabpils
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-adrese
2. solis / Pasūtījuma saņemšana
Informāciju par kadastrālās vērtības aprēķinu izsniedz informatīvas izdrukas veidā bez paraksta.
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto informāciju VZD izsniedz pieprasījumā norādītājā veidā:
– portāla kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" elektroniskā formā (.pdf  formātā).
Pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotu informāciju kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots).

– klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  informāciju VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

- pa e-pastu;

– pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Mans konts
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs