Atļauja kultūras pieminekļa, tajā skaitā valstij piederošas senlietas, pagaidu izvešanai un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgai izvešanai un pagaidu izvešanai no Latvijas
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Maksas pakalpojums. Atļauja kultūras priekšmeta(u) izvešanai IR nepieciešama priekšmetiem, kas senāki par 50 gadiem un ir saistīti ar Latvijas kultūras vēsturi, – tos radījušas Latvijas mākslas un kultūras rādītājos fiksētas personas un ražotnes un tie nepieder to autoriem un izgatavotājiem, priekšmetiem, kas senāki par 100 gadiem neatkarīgi no to izcelsmes vietas, transporta līdzekļiem, kas senāki par 75 gadiem. Atļauja NAV nepieciešama priekšmetiem, kas radīti/izgatavoti pēdējo 50 gadu laikā; priekšmetiem, kas radīti/izgatavoti pēdējo 100 gadu laikā, un to autori vai izgatavotāji nav saistīti ar Latvijas kultūras vēsturi, priekšmetiem, kas ievesti no Eiropas Savienības dalībvalstīm ar īpašuma piederību vai iegādi apliecinošiem dokumentiem un ar atļauju kultūras priekšmeta izvešanai no citas Eiropas Savienības dalībvalsts; priekšmetiem, kuriem paredzēta pagaidu ievešana Latvijā no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ja to īpašnieks (valdītājs) to deklarējis Latvijas muitas iestādē. Šādos gadījumos iespējams saņemt Izziņu, kas apliecina, ka kultūras priekšmeta(u) izvešanai no Latvijas Atļauja NAV nepieciešama.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Mākslas vai antikvārā priekšmeta īpašnieks (turētājs) vai viņa pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pārvalde 15 dienu laikā pēc uzrādītā kultūras priekšmeta izpētes pieņem lēmumu par kultūras priekšmeta izvešanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju kultūras priekšmeta izvešanai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmums par atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam un ir viena mēneša laikā apstrīdams ar iesniegumu Pārvaldes vadītājam (Rīga, M.Pils iela 19, LV 1050).
Atgādinājums
Mākslas un antikvārie priekšmeti izvedami no Latvijas tikai ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauju.
Jāuzrāda pilnvara, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona.
Atļauju izsniedz pēc tam, kad iesniedzējs ir samaksājis valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu.
Brīdinājums
Administratīvā atbildība par kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 89.6 pantu
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, M.Pils iela 19, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 10.03.2023