Lēmums par labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu izpildi
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājs, lai saņemtu nepieciešamo atbalstu finansiālo problēmu risināšanai, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz motivētu rakstveida iesniegumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
VID pieņem lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi vai lēmumu par atteikumu vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu paziņošanas dienas.
Iesniegumu iesniedz elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti") vai nosūta pa pastu.
Motivēts iesniegums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu VID ieteiktā formā ir pieejams www.vid.gov.lv sadaļas “Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi” apakšsadaļā  “Veidlapas un iesniegumi”.
1.Nodokļu maksātājs izvērtē savas spējas īstenot nodokļu parādu labprātīgu samaksu pa daļām (trīs gadu periodā);
2.Nodokļu maksātājs pirms iesniegt iesniegumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu pārliecinās:
• vai viņam pieņemtais lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu nav pieņemts vēlāk kā pirms sešiem mēnešiem:
• vai viņam nav aktuāls maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.
3. Ja nodokļu maksātāja nodokļu parāda piedziņa nodota izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, pirms iesnieguma  par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu iesniegšanas, nodokļu maksātājs saņem no zvērināta tiesu izpildītāja piedziņu izpildes izdevumu samaksas apliecinošus dokumentus;
4.Nodokļu maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā motivētu rakstveida iesniegumu, lūdzot pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, iesniegumam pievienojot lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildes izdevumu samaksas apliecinošus dokumentus (ja tādi ir), dokumentus, kas apliecina nodokļu parāda nomaksas iespējas, arī kreditoru un debitoru sarakstu uz iesnieguma iesniegšanas dienu;
5.Ja nepieciešams, attiecībā uz nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuriem nav nokavēts procesuālais termiņš iesnieguma par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu iesniegšanai, nodokļu maksātājs vienlaikus lūdz pieņemt lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.pantu.
Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek nosūtīts VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), ja pieprasītājs ir EDS lietotājs, ja pieprasītājs nav EDS lietotājs, lēmumu adresātam paziņo, nosūtot pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978