Publisko ūdenstilpju un upju nomas līguma noslēgšana
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Ūdenstilpju iznomāšana (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu par vēlmi iznomāt ūdenstilpi kādam no MK noteikumu Nr.918 2.punktā uzskaitītajam izmantošanas veidam. Iesniegumā norāda plānotās darbības aprakstu un nomas objekta grafisku skici. Pašvaldība slēdz ūdenstilpju nomas līgumus un iekasē nomas maksu
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS Pakalpojuma pieprasīšana
Fiziskas vai juridiskas personas iesniedz iesniegumu par ūdenstilpes nomu.
Personas ūdenstilpes nomas pieteikumam pievieno:
1. Plānotās saimnieciskās darbības aprakstu (ietver esošās situācijas izpēti, nākotnē plānotā ezera izmantošanas aprakstu, investīcijas u.tml. informāciju, objektu novietnes pārskata shēmu (norādot krasta līniju, tauvas joslu, objektu novietojumus u.c.));
2. Nomas objekta grafisko skici;
3. Apliecinājumu, par to, ka personai nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
4. Ja vien persona nav attiecīgās ūdenstilpei piegulošā zemes īpašuma īpašnieks, tad rakstiska vienošanās ar ūdenstilpei piegulošas zemes īpašnieku par piekļuves tiesību  nodrošinājumu ūdenstilpei tās nomas laikā caur šā īpašnieka zemes īpašumu;
5. Pilnvaras kopiju, ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona (ja pilnvaras kopiju neiesniedz, tad jāuzrāda tās oriģināls).
Juridiskā persona ūdenstilpes nomas pieteikumam pievieno arī:
1. Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
2. Dokumenta kopiju par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu.
Fiziskā persona ūdenstilpes nomas pieteikumam pievieno arī reģistrācijas apliecības kopiju, ja fiziskā persona ir saimnieciskās darbības veicējs.  
Iesnieguma veidlapa: http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/pakalpojumi/vide/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / 2.SOLIS Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki