Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15 novembra saistošie noteikumi Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža zemes Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža zemes.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
20 darbdienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;
10 darbdienu laikā – pārējos gadījumos (2012.g. 2.maija MK not. Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkts).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1