Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecības iekšējos ūdeņos
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Pretendents pašvaldībā iesniedz MK noteikumos Nr.1015 norādīto iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus. Pašvaldība izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos, kas atrodas tās administratīvajā teritorijā. Zvejniekam pirms licences saņemšanas ir jāsamaksā valsts nodeva
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Juridiska persona bez nodokļu parādiem. Ja bijusi saņemta iepriekšējā atļauja (licence), tās darbības periodā nevar būt vairāk kā 2 reizes gadā pārkāptas zvejniecību regulējošo normatīvo aktu prasības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums no juridiskas personas (zvejnieka), norādot pretendenta nosaukumu, reģistrācijas adresi, telefona numuru, zvejai paredzēto ūdeņu nosaukumu, kuģa (laivas) reģistrācijas numuru un nosaukumu.
Pielikumā:
1. Uzņēmumu reģistra izsniegtā reģistrācijas apliecība;
2. Iepriekšējā gada bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķins vai gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins;
3. VID izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas;
4. CSSD izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība.
Iesnieguma veidlapa dota 08.09.2009. MK noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 1.pielikumā (var saņemt un aizpildīt arī pašvaldībā)
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: