Atļauja izmantot atzītā nosūtītāja statusu Savienības tranzīta procedūrā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Atzītā nosūtītāja statuss nodrošina uzņēmējiem (atļauju turētājiem) iespēju pieteikt preces tranzīta procedūrai atļaujā noteiktajās vietās, iesniedzot muitas deklarāciju elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās, un izlaist tranzīta procedūrai elektroniski pieteiktās preces patstāvīgi (neuzrādot preces un tranzīta deklarāciju nosūtītāja muitas iestādē), ja muitas iestāde uzņēmējiem (atļauju turētājiem) nav paziņojusi par nepieciešamību pārbaudīt muitojamās preces un muitojamo preču dokumentus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā Regulas Nr.952/2013 5.panta 31.punkta izpratnē. Personai (pieteikuma iesniedzējam) jābūt reģistrētai Eiropas Komisijas centrālajā informācijas sistēmā (EORI sistēmā).
Termiņš:
Lēmumu pieņem 120 dienu laikā.
Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts, ievērojot Regulas Nr.952/2013, Regulas Nr.2015/2446 un Regulas Nr.2015/2447 nosacījumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļauju atzītā nosūtītāja statusa izmantošanai piešķir, ja ir izpildīti nosacījumi un kritēriji, kas minēti Regulas Nr.2015/2446 191.panta 1.punktā – ja pieteikuma iesniedzēji pierāda, ka tie izpilda Kodeksa 39.panta a), b) un d) apakšpunktā izklāstītos kritērijus.
Pieteikumu atļaujas atzītā nosūtītāja statusa izmantošanai saņemšanai iesniedz Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). VID tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Muitas iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi nosacījumi pieteikuma pieņemšanai. Par pieteikuma pieņemšanu muitas iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam. Ja nosacījumi pieteikuma pieņemšanai nav izpildīti, pieteikuma iesniedzējam vēlākais 30 dienu laikā jānovērš nepilnības vai muitas iestāde pieteikumu nepieņem un par to paziņo tā iesniedzējam.
Pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas iestāde ir saņēmusi visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
Lai tiktu nodrošināta tādu preču identificēšana, kurām piemērota Savienības tranzīta procedūra, vienlaicīgi ar pieteikumu atzītā nosūtītāja atļaujas saņemšanai jāiesniedz pieteikums atļaujai izmantot īpaša veida plombas. Atļaujas izmantot īpaša veida plombas saņemšanas kritēriji ir identiski atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja atļaujas izskatīšanas kritērijiem un nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 7.2 pantu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma