Izziņas izsniegšana par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par zemes vienībā vai tās daļā Rēzeknes novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu. Par katru zemes vienību tiek sagatavota viena izziņa. Pēc pasūtīta pieprasījuma, papildus informācijai par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu, var tikt sniegta šāda informācija:
1. Informācija par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem attiecīgajā funkcionālajā zonā un teritorijā ar īpašiem noteikumiem, ja tāda noteikta (izvilkums no Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem);
2. Zemes vienības kartogrāfiskais materiāls (ekrānuzņēmumu no teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēm).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
15 kalendārās dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu vai iesniegumu brīvā formā), kurā norāda informāciju par sevi, interesējošās zemes vienības kadastra apzīmējumu un vēlamo izziņas saņemšanas veidu.
2. Par katru zemes vienību tiek sagatavota viena izziņa. Izziņas cena – EUR 2,13. Maksa par pakalpojumu noteikta atbilstoši Rēzeknes novada domes 03.12.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”, http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/04/SN_Nr_11_pasvaldibas-nodevas-kosolideta_redakcija_15_09_2016.doc. No nodevas ir atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas, politiski represētās personas, 1. un 2. grupas invalīdi, trūcīgās un maznodrošinātās personas. Norēķināties var klātienē Rēzeknes novada pašvaldības kasē (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 3.stāvs, 26.kabinets) vai veicot pārskaitījumu uz sekojošiem pašvaldības bankas kontiem: Rēzeknes novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009112679
1. A/S Swedbank, HABALV22, LV56HABA0551026407356;
2. A/S SEB banka, UNLALV2X, LV21UNLA0050016695434;
3. A/S DNB banka, RIKOLV2X LV19RIKO0002013195963;
4. A/S Citadele banka, PARXLV22, LV27PARX0012602660002.
3. Pasūtītājs veic pakalpojuma pieteikuma apmaksu un uzrāda kvīti/maksājuma uzdevumu vai elektroniski iesūta izdruku par internetbankā veikto maksājumu.
4.Pašvaldības darbinieks sagatavo izziņu un izsniedz pieteikuma iesniedzējam tikai pēc pakalpojuma apmaksas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese, e-adresē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība