Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem interesējošā zemes vienībā. Izziņā tiek norādīti tie apgrūtinājumi, kas noteikti Rēzeknes novada teritorijas plānojumā. Pielikumā tiek sagatavots kartogrāfiskais materiāls.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
30 kalendārās dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS
1. Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu vai iesniegumu brīvā formā), kurā norāda informāciju par sevi, interesējošās zemes vienības kadastra apzīmējumu un vēlamo izziņas saņemšanas veidu.

Iesnieguma veidlapa: http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/04/iesniegums_Par_izzinu_apgrutinajumi_atbilstosi_TP_4.doc

2. Par katru zemes vienību tiek sagatavota viena izziņa. Izziņas cena – EUR 2,13. Maksa par pakalpojumu noteikta atbilstoši Rēzeknes novada domes 03.12.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”, http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/04/SN_Nr_11_pasvaldibas-nodevas-kosolideta_redakcija_15_09_2016.doc. No nodevas ir atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas, politiski represētās personas, 1. un 2. grupas invalīdi, trūcīgās un maznodrošinātās personas. Norēķināties var klātienē Rēzeknes novada pašvaldības kasē (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 3.stāvs, 26.kabinets) vai veicot pārskaitījumu uz sekojošiem pašvaldības bankas kontiem: Rēzeknes novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009112679
- A/S Swedbank, HABALV22, LV56HABA0551026407356;
- A/S SEB banka, UNLALV2X, LV21UNLA0050016695434;
- A/S DNB banka, RIKOLV2X LV19RIKO0002013195963;
- A/S Citadele banka, PARXLV22, LV27PARX0012602660002.
3. Pasūtītājs veic pakalpojuma pieteikuma apmaksu un uzrāda kvīti/maksājuma uzdevumu vai elektroniski iesūta izdruku par internetbankā veikto maksājumu.
4.Pašvaldības darbinieks sagatavo izziņu un izsniedz pieteikuma iesniedzējam tikai pēc pakalpojuma apmaksas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.SOLIS
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki