Atļaujas izsniegšana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pirms atmežošanas (meža pārveidošanas citā zemes lietošanas veidā-būvniecība, lauksaimniecība, derīgo izrakteņu ieguve vai īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošana) veikšanas, valstij ir jāmaksā kompensācija par izdevumiem, saistītiem ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu. Atmežošanai paredzētajam mežam jābūt veiktai meža inventarizācijai.
Pirms atmežošanas, ir jāsaņem pašvaldības atļauja. Par administratīvā akta izdošanu Rēzeknes novada pašvaldība lemj atbilstoši Ministru kabineta 08.03.2013. noteikumiem Nr. 118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”, kas nosaka termiņu kādā izskatāms iesniegums un kārtību kādā veicamas citas ar atļaujas izsniegšanu saistītās darbības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
30 kalendārās dienas
Termiņš tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta 08.03.2013. noteikumos Nr. 118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” noteiktajiem termiņiem un kārtībai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā norāda:
1.1. atmežojamās platības zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja kontaktinformāciju;
1.2. atmežojamās platības atrašanās vietu un plānoto lauksaimniecisko darbību;
1.3. atmežojamo platību sadalījumā pa meža nogabaliem;
1.4. informāciju par kompensētās mežaudzes platību un ieaudzēšanas vietu, ja atmežojamā platība tiek kompensēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību;

Iesnieguma veidlapa: http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2016/12/iesniegums_Par_atlaujas_izsniegsanu_LIZ_ierikosanai_meza.doc

2. Pasūtītājs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
2.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru vai pilnvarojuma līgumu, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
2.2. zemes robežu plānu ar iezīmētām ierīkojamās lauksaimniecības zemes (atmežojamās meža zemes) robežām;
2.3. atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par koku ciršanu mežā.
3. Pašvaldība izvērtē lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību normatīvajiem aktiem:
a. Ja lauksaimniecības zemes ierīkošana atbilst normatīvajiem aktiem, pašvaldība nekavējoties nosūta pasūtītā iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Dabas aizsardzības pārvaldei, Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei un Valsts meža dienestam atzinuma sniegšanai;
b. ja lauksaimniecības zemes ierīkošana neatbilst normatīvajiem aktiem, pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju;
4. Ja a.punktā minēto institūciju atzinumi ir pozitīvi, vietējā pašvaldība nekavējoties rakstiski informē darbības ierosinātāju, ka divu mēnešu laikā vietējā pašvaldībā jāiesniedz ierīkojamās lauksaimniecības zemes (atmežojamās platības) izvietojuma plāns, ko izgatavojis mērnieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu.
5. Pēc 4.punktā minētā plāna saņemšanas vietējā pašvaldība iesniedz Valsts meža dienestā pieprasījumu kompensācijas apmēra aprēķināšanai. Valsts meža dienests aprēķina kompensācijas apmēru un nosūta pašvaldībai, kura tā tālāk nodod pasūtītājam.
6. Darbības ierosinātājs triju darbdienu laikā pēc valstij atlīdzināmās kompensācijas samaksas iesniedz vietējā pašvaldībā informāciju par veikto  maksājumu.
7. Vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas (administratīvā akta) izdošanu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki