Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana (Rēzeknes novads)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana" ietvaros:
Īss apraksts:
Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atsavināšanas ierosinājumā norāda Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 3.punktā minēto informāciju un tam pievieno 4. un 5.punktā minētos dokumentus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
72
Termiņš:
2-6 mēneši. Administratīvā akta izdošanas termiņu var pagarināt līdz gadam, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu. Var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu, e-pastu (ar e-parakstu) vai uz e-adresi iesniedz pašvaldībā iesniegumu (veidlapa pielikumā), kurā lūdz atļauju atsavināt nekustamo īpašumu (dzīvokli).
2. Iesniedzējs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
2.1. Personu apliecinošu dokumentu (ja iesniedz klātienē);
2.2. Nekustamā (dzīvokļa) īpašuma nomas (īres) līgumu;
2.3. Atsavināšanas ierosinātāja ēku (būvju) īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopijas.
3. Rēzeknes novada dome pieņem lēmumu par atļauju atsavināt nekustamo īpašumu.
4. Atteikt atsavināt nekustamo īpašumu var, ja nav:
4.1. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētais subjekts;
4.2. Iesniegts ēku (būvju) īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
5. Piekrišanu vai atteikumu atsavināt nekustamo īpašumu nosūta rakstveidā atsavināšanas ierosinātājam.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese, iesniegumā norādītā e-pasta adresē vai e-Adresē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība