Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana (Rēzeknes novads)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana" ietvaros:
Īss apraksts:
Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atsavināšanas ierosinājumā norāda Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 3.punktā minēto informāciju un tam pievieno 4. un 5.punktā minētos dokumentus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
72
Termiņš:
2-6 mēneši. Administratīvā akta izdošanas termiņu var pagarināt līdz gadam, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu. Var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā lūdz atļauju atsavināt nekustamo (dzīvokļa) īpašumu _________ veidlapu.
2. Iesniedzējs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
2.1. Personu apliecinošu dokumentu;
2.2. Nekustamā (dzīvokļa) īpašuma nomas (īres) līgumu;
2.3. Atsavināšanas ierosinātāja ēku (būvju) īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopijas.
3. Rēzeknes novada dome pieņem lēmumu par atļauju atsavināt nekustamo īpašumu.
4. Atteikt atsavināt nekustamo īpašumu var, ja nav:
4.1. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētais subjekts;
4.2. Iesniegts ēku (būvju) īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
5. Piekrišanu vai atteikumu atsavināt nekustamo īpašumu nosūta rakstveidā atsavināšanas ierosinātājam.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adresē, e-Adresē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki