Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana (Rēzeknes novads)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana" ietvaros:
Īss apraksts:
Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atsavināšanas ierosinājumā norāda Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 3.punktā minēto informāciju un tam pievieno 4. un 5.punktā minētos dokumentus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
72
Termiņš:
2-6 mēneši. Administratīvā akta izdošanas termiņu var pagarināt līdz gadam, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu. Var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 03.02.2023