Izziņas izsniegšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (Rēzeknes novads)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Izziņas izsniegšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā" ietvaros:
Īss apraksts:
Personas, uz kuru attiecas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nosacījumi, iesnieguma par darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšana pašvaldībā, lēmuma par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pieņemšana un lēmuma par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā noformēšana izziņas veidā. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmajā daļā minētie darījumu subjekti vai pilnvarotās personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas
Termiņš tiek noteikts atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajiem termiņiem un kārtībai.
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu, e-pastu (ar e-parakstu) vai e-Adresi iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā lūdz pašvaldības piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā norādot:
1.1. Fiziska persona – vārdu uzvārdu, personas kodu (nerezidents – personas identifikācijas kodu vai dzimšanas datumu un valstisko piederību, kontaktinformāciju (deklarētās dzīvesvietas adresi vai citu korespondences adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;
1.2. Juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);
1.3. Ziņas par darījuma objektu un iegādājamās zemes turpmākās izmantošanas mērķi;
1.4. Apliecinājumu, ka zeme tiks izmantota lauksaimnieciskajā darbībā vai paredzēta zemes dzīļu izmantošanai
1.5. Juridiskā persona – apliecinājumu, ka visi patiesie labuma guvēji ir Latvijas Republikas pilsoņi vai citu Eiropas savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, un datus, kas identificē patieso labuma guvēju – fizisko personu (vārds, uzvārds un personas kods, bet, ja tāda nav, - cita informācija, kas dod iespēju identificēt fizisko personu).
2. Iesniedzējs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
2.1. Darījuma aktu par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā;
2.2. Zemes nomnieks – rakstisku vienošanos par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, ja ir divi vai vairāki zemes nomnieki, kas nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi;
2.3. Nerezidents (fiziska vai juridiska persona) – dokumentu par nodokļu samaksu valstī, kurā tai ir pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tas ir reģistrēts;
2.4. Biedrības un nodibinājumi – apliecinātu izrakstu no statūtiem par darbības mērķi.
3. Rēzeknes novada pašvaldības ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā:
3.1. Pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, ja ir ievēroti likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 281.panta pirmās daļas, 29.panta ceturtās, piektās un sestās daļas nosacījumi un šā likuma 30.2panta otrajā un trešajā daļā minētās personas neizmanto pirmpirkuma tiesības vai pirkuma līgums noslēgts ar minētajām personām;
3.2. Pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, ja šā likumā 28.panta pirmās daļas 7.punkta nosacījumi un 29.panta septītās daļas nosacījumi attiecībā uz īpašumā iegūstamās lauksaimniecības zemes maksimālo platību ir ievēroti. Pašvaldības komisijas pieņem lēmumu par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, ja minētie nosacījumi nav ievēroti.
3.3. Pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, ja persona, kura lauksaimniecības zemi vēlas iegūt īpašumā zemes dzīļu izmantošanai, sava iesniegumā ir apliecinājusi, ka attiecīgā zeme turpmāk tiks izmantota zemes dzīļu izmantošanai, un ja atbilstoši novada pašvaldības teritorijas plānojumam vai lokālplānojumam derīgo iztrakteņu ieguve ir pieļaujama, zemes kvalitātes novērtējums ir zemāks par 60 ballēm un ir ievēroti šā likumā 29.panta ceturtās, piektās un sestās daļas nosacījumiem. Pašvaldības komisijas pieņem lēmumu par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, ja minētie nosacījumi nav ievēroti.
4. Lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pašvaldības komisijas noformē izziņas veidā, un darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa. Lēmumu par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā darījuma pusēm ir tiesības pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese) vai e-Adresē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata