Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas dzīvesvietas ziņu tiesiskums. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos:
1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Termiņš noteikts atbilstoši Administratīvā procesa likuma noteikumiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu, e-pastu (ar e-parakstu) vai e-Adresi iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā lūdz anulēt ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu.
2. Iesniedzējs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
2.1. īpašuma vai īres tiesību apliecinošu dokumentu, vai citu dokumentu, kurš apliecina personas tiesības dzīvot norādītajā deklarētajā dzīvesvietā;
2.2. fiziskai personai jāuzrāda pase, pilnvarotai personai – arī notariāli apliecināta pilnvara;
2.3. juridiskai personai – dokuments, kas paliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu (statūti, pilnvara).
3. Uz iesnieguma pamata pašvaldības iestāde pārbauda deklarētās dzīvesvietas ziņu patiesumu.
4. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos:
4.1. dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;
4.2. attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
5. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, iestāde aktualizē Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese, eAdrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adresē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: