Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas dzīvesvietas ziņu tiesiskums. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos:
1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Termiņš noteikts atbilstoši Administratīvā procesa likuma noteikumiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvo aktu (faktisko rīcību) var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā  viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Rēzeknes novada pašvaldībā.
Atgādinājums
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana nevar būt par pamatu personas īres tiesību zaudēšanai, vai citu civiltiesisko saistību izbeigšanai.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022