Laulības reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Laulības reģistrēšana un laulības apliecības izsniegšana (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR un kurām nav Civillikuma 32.-38.pp. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):30
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, e-pasta adresi, ja abas personas iesniegumu ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs:
1) līgavaiņa un līgavas noteiktas formas aizpildīts un parakstīts kopīgs iesniegums;
2) pases vai ID kartes;
3) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā - vēlama laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu vai bijušā laulātā miršanas apliecība;
4) ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, šīs personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauja.
5) Ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā. Dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam valsts valodā. Latvijas pilsoņiem vai iedzīvotājiem, ja viņi dzīvo ārzemēs, iespējams attiecīgās valsts Latvijas vēstniecībā saņemt izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi, kuru, savukārt, iesniedz Latvijas dzimtsarakstu iestādē.
6) Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā vai citā dzimtsarakstu nodaļā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Jāsveic maksājumu par pakalpojuma saņemšanu
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju - EUR 14,00. Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 19.12.2013. lēmuma,, Par Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža  apstiprināšanu”(protokols Nr. 30, 10§) laulības reģistrācijas svinīgā ceremonija EUR 21,34 , citu pašvaldību iedzīvotājiem EUR 28,46; laulības svinīga reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām EUR 30,00

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai :  Saņēmējs:
Rēzeknes novada pašvaldība,  reģistrācijas Nr. 90009112679
A/S Swedbank LV56HABA0551026407356 HABALV22
A/S SEB banka LV21UNLA0050016695434 UNLALV2X
A/S DNB banka LV19RIKO0002013195963 RIKOLV2X
A/S Citadele banka LV27PARX0012602660002 PARXLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Laulību reģistrācija notiek personām klātesot
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki