Dzīvesvietas deklarēšana (pašvaldībā)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās vai norādītās dzīvesvietas reģistrēšana (Valmieras novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Fizisko personu reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija:
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dzīvesvietas deklarēšana bez maksas pieejama elektroniski vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv kā e-pakalpojums "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana".
Klātienē to var izdarīt, noteiktā kārtībā aizpildot un parakstot dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu (deklarāciju).

Uzrādāmie dokumenti:

- pase vai personas apliecība;
- pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls);
- dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā;
- valsts nodevas samaksas atvieglojumu saņemšanai jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā);
- ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība.
- ja pakalpojums tiek sniegts personas dzīvesvietā, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāuzrāda dokuments, kas apliecina samaksas atvieglojumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai, dokuments, kas apliecina personas invaliditāti (uzrāda personas ar šo statusu), ārstniecības iestādes izdots dokuments par traucētām pārvietošanās spējām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: apc@valmierasnovads.lv, tel.64207144
Darba laiki
Cits Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Maksājuma solis
www.latvija.lv, pakalpojums ir bezmaksas.
Reģistrējot deklarēto dzīvesvietu klātienē - maksājums (valsts nodeva EUR 4,27) jāveic uz vietas pašvaldībā.
Valsts nodevu maksā pirms dzīvesvietas deklarācijas veidlapas iesniegšanas.
Valsts nodevu nemaksā:
- Personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski;
- Politiski represētās personas;
- Reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
- Invalīdi;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
- Pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
- Personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
- Reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
- Personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
- Personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
- Personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pakalpojuma apmaksas veikšanas, atbildīgais darbinieks veic dzīvesvietas deklarēšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, PMLP datu sistēmā un pretī izsniedz izziņu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus