Nekustamā īpašuma adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Lai zemes vienībai ēkai vai telpu grupai piešķirtu precizētu vai mainītu adresi, nepieciešams saņemt Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas lēmumu. Jauna adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka vai viņa pilnvarotās personas iesniegumu. Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta, Valsts adrešu reģistrā ir iespējams pārbaudīt publiski pieejamā mājaslapā www.kadastrs.lv, ja valsts adrešu reģistrā adrese ir reģistrēta, tad izziņu par adresi iespējams saņemt tieši Valsts zemes dienestā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pakalpojuma saņēmējam jāraksta iesniegums pašvaldībai.
2. Iesniegumā jānorāda:
Iesniedzēja dati, deklarētā adrese, tālruņa Nr., zemes vienības, ēkas vai telpu grupas kadastra apzīmējums, kurai nepieciešams piešķirt, mainīt, precizēt adresi (lauku teritorijā – norādīt vēlamo adresi).
3. Dokumenti tiek iesniegti pašvaldībā klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu).
4. Citi dokumenti, kas iesniedzami pakalpojuma saņemšanai:
4.1. Pilnvaras kopija, ja pakalpojuma saņemšanai norīkota pilnvarotā persona;
4.2. Ja adrese nepieciešama jaunbūvei, tad iesniegumam jāpievieno būvprojekta ģenplāna kopija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Pededzes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas sēdē tiek pieņemts lēmums par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu.
2. Lēmums saņemams atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu).
Informācijai – lēmumus par adresēm Zemes lietu komisija nosūta arī Valsts Zemes dienesta adrešu reģistram.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Pededzes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301