Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izrakstu saņemšana
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Liepājas pilsētas pašvaldības oficiālo dokumentu, to atvasinājumu un arhīva dokumentu izsniegšana
Īss apraksts:
1.Pašvaldības lietu nomenklatūrā iekļauto pašvaldības institūciju dokumentu (iekšējie normatīvie akti un rīkojumi, lēmumi, sēžu protokoli) vai sarakstes dokumentu, norakstu, izrakstu vai kopiju izsniegšana. 2. Iespēja iepazīties ar dokumentiem, tos lasīt. 3.Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, persona var iepazīties ar pašvaldības arhīvā esošajiem dokumentiem personai pieejamās arhīva telpās. Arhīva izziņu, dokumentu kopiju, norakstu, izrakstu sagatavošana un izsniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona brīvā formā sagatavoto iesniegumu par Liepājas pilsētas pašvaldības oficiālo dokumentu, to atvasinājumu vai arhīva dokumentu izsniegšanu var iesniegt:
1) klātienē Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC),
2) elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” www.latvija.lv,
3) elektroniski e-pastā ar drošu elektronisku parakstu,
4) pa pastu.

Iesniedzot iesniegumu e-pastā, tas jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Papildus informāciju var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 04793 vai 6 34 04720.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde un apmaksa
Pēc iesnieguma saņemšanas Liepājas pašvaldības administrācijas Administratīvā daļa sagatavo pieprasīto dokumentu un nosūta/izsniedz personai rēķinu par samaksājamās nodevas apmēru.

Nodevas maksas apmērs (arī atvieglojumi) par Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to atvasinājumiem noteikts Liepājas pilsētas domes 2013. gada 14. novembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par nodevām par Liepājas pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to atvasinājumiem” un MK 2006. gada 21. novembra noteikumos Nr.940 (sk. sadaļu “Cita informācija” -> “Normatīvie akti”).

1) Dokumenti no domes arhīva:
a) pastāvīgi glabājama dokumenta, kas noformēts lietā, apliecināta kopija – 4,00 eiro
b) īslaicīgi glabājam dokumenta apliecināta kopija – 2,00 eiro
2) Domes lēmuma, saistošo noteikumu, nolikuma, noteikumu apliecināta kopija:
a) līdz 10 lpp. – 2,00 eiro
b) vairāk par 10 lpp. – 0,10 eiro par katru nākamo lapu
3) Domes pastāvīgo komiteju un komisiju lēmuma apliecināta kopija – 2,00 eiro
4) Domes sēdes protokola apliecināta kopija – 5,00 eiro
5) Domes pastāvīgo komiteju un komisiju sēžu protokola apliecināta kopija – 2,00 eiro
6) Domes lēmuma, domes pastāvīgo komiteju un komisiju lēmuma izraksts – 2,00 eiro
7) Domes sēdes, domes pastāvīgo komiteju un komisiju protokola izraksts – 2,00 eiro

Nodevas maksa ieskaitāma Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas kontā:
LV09UNLA0010188888888
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc nodevas samaksas veikšanas un maksājuma fakta apliecināšanas persona dokumentus var saņemt (norādot saņemšanas veidu iesniegumā):
- klātienē,
- pa e-pastu ar drošu elektronisku parakstu (PDF fails),
- pa faksu,
- pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Fakss 6 34 23391