Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu rīkošanai (Auces novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pasākuma organizators: rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.
Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju publiska pasākuma rīkošanai, paskuma organizators ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā pasākuma iesniedz iesniegumu atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6.panta prasībām, norādot šādas ziņas:
1) pasākuma organizators (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
2) par tehnisko drošību atbildīgā persona (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
3) par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese);
4) kārtības uzturētāji (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
5) pasākuma veids un mērķis;
6) pasākuma norises vieta, datums, sākuma un plānotais beigu laiks;
7) plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits;
8) pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas;
9) pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts.
Iesniegumam pievieno:
1) to līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;
2) detalizētu pasākuma plānu;
3) pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators. Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63745280; 25433649
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniedzot iesniegumu un saņemot atļauju, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis dokumentu, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
Pašvaldība 10 dienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pēc pašvaldības nodevas samaksāšanas izsniedz atļauju publiska pasāka rīkošanai vai informē iesniedzēju par  atteikumu izsniegt atļauju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63745280; 25433649
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki