Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana un izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc personas lūguma uz iesnieguma pamata, Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no reģistra.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Dzimtsarakstu iestāde iesniegumu izskata 1 mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai atkārtoti saņemtu dokumentu,  persona dzimtsarakstu nodaļai, pārstāvniecībai vai Tieslietu ministrijai iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e- pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu.

Iesniegumā norāda:
• vārdu (-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
• pamatojuma dokumentu atkārtotas saņemšana nepieciešamībai;
• atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
• personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Dzimtsarakstu nodaļa un Tieslietu ministrija konkrētā veida reģistrus pārbauda par laika posmu trīs gadus pirms un trīs gadus pēc iesniegumā norādītā reģistra ieraksta reģistrācijas gada. Ja pieprasīto reģistru neatrod, pārbauda, vai reģistra ieraksts nav atjaunots.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
• pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
• pilnvarotai personai - jāuzrāda pilnvaras oriģināls;
• iesniegums - jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts: civilstāvokļa aktu reģistrācija
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā.

VALSTS NODEVA par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem (saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 906 ,,Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”):
Par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību -  7 EUR.
No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
• personu ar I vai II invaliditātes grupu;
• personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
• personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu;
• bāreni vai bez vecāku apgādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
• daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
Valsts nodevu samaksā pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas izsniegšanas.

Par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu valsts nodevu neiekasē:
• ja personai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu, piedziņas, valsts pabalstu vai pensijas piešķiršanas lietās;
• aizbildnības vai aizgādības nodibināšanas lietās;
• politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
• personu apliecinošu dokumentu  izsniegšanas lietās notiesātām personām;
• uz paritātes pamata par civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšanu, atjaunošanu un atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību izsniegšanu pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par  savstarpēju tiesisko palīdzību.

PAŠVALDĪBAS NODEVA
• arhīva izziņas izsniegšana, ja norādīti precīzi pamatdati         EUR 2,85
• arhīva izziņas izsniegšana, ja norādīti neprecīzi pamatdati     EUR 3,58
• Par visiem dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem papildus noteiktajai maksai
  tiek iekasēts pievienotās vērtības nodoklis.
No samaksas par arhīva dokumentu izsniegšanu tiek atbrīvotas personas, kas attiecīgo dokumentu pieprasa uzturlīdzekļu, adopcijas, paternitātes atzīšanas, aizbildniecības un aizgādības lietu kārtošanai, rehabilitācijas lietu kārtošanai, politiski represētie.
No maksas par arhīva dokumentu izsniegšanu 50% apmērā tiek atbrīvoti:
• Pensionāri, maznodrošinātie, skolēni un studenti, uzrādot attiecīgu dokumentu;
• Pieteicējs, kas pieprasījis dokumentus pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts: civilstāvokļa aktu reģistrācija
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki