Būves, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ēkai/inženierbūvei/telpu grupai pirmreizējo kadastrālo uzmērīšanu ierosina, lai iegūtu aktuālus datus par ēku/inženierbūvi/telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas dienā un izgatavotu kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtos un Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus izmanto, lai objektu nodotu ekspluatācijā, reģistrētu to zemesgrāmatā, un citiem mērķiem.

Uzmērot ēku/inženierbūvi/telpu grupu, tiek iegūti faktiskai situācijai apvidū atbilstoši dati. Atbilstoši iegūtajiem datiem un iesniegtajiem dokumentiem, Kadastra informācijas sistēmā reģistrē teksta un telpiskos datus, kā arī aprēķina ēkas/inženierbūves/telpu grupas kadastrālo vērtību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Informācija par personām, kuras ir tiesīgas ierosināt būvju un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu pieejama sadaļas "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana (1)".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
32
Termiņš:
- līdz 25 d.d. - ēkai līdz 5000 m3, valsts noslēpuma statusam atbilstošai ēkai un telpu grupai;
- līdz 32 d.d. vai rakstveidā vienojoties par ilgāku termiņu - ēkai virs 5000 m3 un inženierbūvei.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana (1)
Pakalpojumu var pasūtīt:

1. būves vai telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, vai apbūves tiesīgais, ja nedzīvojamā ēka vai inženierbūve uzcelta uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata;
2. kopīpašuma gadījumā jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav - tiesiskajiem valdītājiem vai kadastra subjektiem - attiecībā uz būves un telpu grupas pirmreizējo reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā bez tiesībām ierosināt būves sadalīšanu, apvienošanu vai ieraksta par būvi dzēšanu (t.sk. attiecībā uz būvi, kas reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā ar nepilnās tehniskās inventarizācijas datiem);
3. zemes īpašnieks - attiecībā uz būvēm ar nenoskaidrotu piederību, kuras atrodas uz zemes īpašniekam piederošas zemes;
4. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
5. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
6. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šī iesnieguma norakstu;
7. valsts institūcija vai vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināmo) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
8. vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
9. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
10. iepriekš minēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana (2)
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1. iesniegums par kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu un datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā (iesniegumu var noformēt arī klātienē - klientu apkalpošanas centrā);
2. jaunbūvēm: pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu (piemēram, izziņu, būvatļauju) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums;
3. būvniecības ieceres dokumentāciju (būvprojektu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti), ja tā ir ierosinātāja rīcībā un saskaņota ar būvvaldi;
4. dokumentu, kas apliecina būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja būve ir pieņemta ekspluatācijā;
5. ja Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad iesniedz kādu no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves/ telpu grupas tiesisko iegūšanu;
6. ja būve/ telpu grupa ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā (par to var bez maksas pārliecināties www.kadastrs.lv), iesniedz pašvaldības lēmuma par adreses piešķiršanu, anulēšanu vai maiņu oriģinālu vai tā atvasinājumu (ja tāds ir ierosinātāja rīcībā);
7. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu;
8. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma pieprasīšana (3)
Papildus uzrāda dokumentus, ja tie ir ierosinātāja rīcībā:

1. būvniecības ieceres dokumentāciju (būvprojektu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti utt.) gan jaunbūves, gan esošās būves pārbūves vai atjaunošanas gadījumā;
2. dokumentu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja būve ir pieņemta ekspluatācijā;
3. inženierbūves pasi un reģistrācijas apliecību, ja normatīvie akti paredz inženierbūves reģistrāciju;
4. citu valsts vai pašvaldības iestāžu izdotu vai apstiprinātu dokumentu (piemēram, lēmumu, izziņu, būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotu un pašvaldības būvvaldes apstiprinātu informāciju), kas satur norādes par būves, telpu grupas vai telpas apjoma rādītājiem, lietošanas veidiem, būvniecības vai ekspluatācijā pieņemšanas gadiem;
5. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izgatavotu zemes robežu plānu, topogrāfisko plānu, situācijas plānu vai izpildmērījumu dokumentu, kurā grafiski attēlota zemes vienībā esošā inženierbūve un norādīti tās apjoma rādītāji (var iesniegt elektronisko datu nesējā vektordatu (DGN, DXF, SHP, DWG) formātā bez elektroniskā paraksta).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu var pasūtīt:

- nosūtot elektronisku iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkuru Valsts zemes dienesta (VZD) klientu apkalpošanas centra (KAC) elektroniskā pasta adresi vai oficiālo e-adresi. Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.
- klātienē jebkurā VZD KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karti). Ja pakalpojumu pieprasa pilnvarota persona, tad papildus jāuzrāda pilnvara;
- pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD KAC).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...