Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā ar apsekošanu apvidū
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk - Dienests) veic ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu un kadastrālās uzmērīšanas dienā iegūst aktuālus datus par ēku un tajā ietilpstošajām telpu grupām, kā arī ēku raksturojošiem rādītājiem - apjomu, fizisko stāvokli, ēkas galveno lietošanas veidu un tajā esošo telpu grupu lietošanas veidu, būvniecībā izmantotajiem materiāliem.


Atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem, un kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtajiem datiem, kadastrā tiek reģistrēti teksta un telpiskie dati, kā arī aprēķināta ēkas vai telpu grupas kadastrālā vērtība.

Pakalpojuma izpildes ietvaros sagatavo ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
32
Termiņš:
– līdz 25 d.d. vai rakstiski vienojoties par ilgāku izpildes termiņu, kadastrāli uzmērot ēkas vai telpu grupas ar to kopējo būvtilpumu līdz 5000 m3 (ieskaitot);
– līdz 32 d.d. vai rakstiski vienojoties par ilgāku termiņu, kadastrāli uzmērot ēkas vai telpu grupas ar to kopējo būvtilpumu virs 5000 m3
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (VZD) tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/BKU2

Ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas oriģinālu sagatavo tikai elektroniska dokumenta veidā. Ja to nepieciešams saņemt papīra dokumenta veidā, pēc klienta pieprasījuma papildus elektroniskam dokumentam Dienests var sagatavot un izsniegt arī elektroniskā dokumenta atvasinājumu papīra dokumenta veidā, kas apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dokumenta atvasinājumam papīra veidā papildus piemēro maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē  un par elektroniskā dokumenta kopijas sagatavošanu un apliecināšanu. Ja dokumenta atvasinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.
Administratīvo aktu sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņēmēji
Pakalpojumu var pasūtīt:

1. būves vai telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, vai apbūves tiesīgais, ja nedzīvojamā ēka uzcelta uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata;
2. kopīpašuma gadījumā visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata (ēkas pirmreizējo reģistrāciju Kadastrā var ierosināt jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav - tiesiskajiem valdītājiem vai apbūves tiesīgajiem);
3. zemes īpašnieks - attiecībā uz būvēm ar nenoskaidrotu piederību, kuras atrodas uz zemes īpašniekam piederošas zemes;
4. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
5. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
6. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu
7. valsts institūcija vai vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināmo) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
8. vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
9. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
10. iepriekš minēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Iesniedzamie dokumenti
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1. iesniegums par kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu un datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā;
2. jaunbūvēm: pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu (piemēram, izziņu, būvatļauju) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums;
3. ja Kadastrā nav reģistrēti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad iesniedz kādu no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves/ telpu grupas tiesisko iegūšanu;
4. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu;
5. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Papildus uzrāda dokumentus, ja tie nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā un tie ir ierosinātāja rīcībā:

1. būvniecības ieceres dokumentāciju (būvprojektu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti utt.) gan jaunbūves, gan esošās ēkas pārbūves vai atjaunošanas gadījumā;
2. dokumentu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, ja ēka ir pieņemta ekspluatācijā;
3. citu valsts vai pašvaldības iestāžu izdotu vai apstiprinātu dokumentu (piemēram, lēmumu, izziņu, būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotu un pašvaldības būvvaldes apstiprinātu informāciju), kas satur norādes par ēkas vai telpu grupas lietošanas veidiem;
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu var pasūtīt:

– izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

– pa e-pastu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

– Dienesta oficiālajā e-adresē, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

– Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) konkrētas būvniecības lietas ietvaros;

– klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvarojuma dokumentu;

– pa pastu uz jebkura Dienesta KAC pasta adresi, nosūtot brīvas formas iesniegumu un pievienojot pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu atvasinājumus, kas apliecināti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli Būvniecības informācijas sistēma
5. solis / Pasūtījuma apmaksa un izpilde
Izpildot pasūtījumu būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists (turpmāk – BKU speciālists):
1. izvērtē Kadastrā reģistrētos datus par uzmērāmo objektu, iesniegtos un Dienesta arhīvā esošos dokumentus;
2. sazinās ar Jums, lai vienotos par kadastrāli uzmērāmā objekta apsekošanas datumu un laiku;
3. norunātajā laikā ierodas objektā, nokļūšanai līdz objektam izmantojot Dienesta transportu, kura izmantošanas izdevumi ir iekļauti gala tāmē;
4. ierodoties objektā, uzrāda Dienesta darba apliecību, īsi izklāsta par veicamajām darbībām, veic objekta apsekošanu un uzmērīšanu;
5. pēc darbu pabeigšanas sagatavo gala tāmi pēc faktiski veiktā darba apjoma.

BKU kalkulatoru ēkām/telpu grupām lūdzam skatīt Dienesta tīmekļvietnē pie pakalpojuma “Būves, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju/aktualizāciju Kadastrā” apraksta.

Dienesta pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin.

BIS ierosināta Dienesta pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/bispin.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto kadastrālās uzmērīšanas lietu izsniedz ierosinātāja norādītajā veidā:
– portāla Kadastrs.lv sadaļā  „Mans konts” (pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas);
– oficiālās elektroniskās adreses kontā (ja tas aktivizēts)
– BIS (ja pakalpojums ierosināts šajā sistēmā);
– pēc iepriekšēja pieraksta klātienē Dienesta klientu apkalpošanas centrā.
Pieteikšanās - zvanot uz Dienesta konsultatīvo tālruni 67038800 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@vzd.gov.lv.
Saņemot dokumentu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara
– pa pastu (pasta izdevumus apmaksā klients).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...