Uzmērītu zemes gabalu platību apstiprināšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ja tiek veikta pirmreizējā zemes kadastrālā uzmērīšana un tiek konstatēta platību atšķirība, kas pārsniedz pieļaujamo, nepieciešams Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas lēmums par uzmērītu zemes vienību platību precizēšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojuma saņēmēji ir juridiskas personas - mērniecības firmas vai licencēti mērnieki.
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
1. Pakalpojuma saņēmējam (kadastrālās uzmērīšanas ierosinātājam) jāraksta iesniegums.
2. Iesniegumā jānorāda:
Iesniedzēja dati, deklarētā adrese, tālruņa Nr., zemes vienības kadastra apzīmējums, kurai nepieciešams precizēt uzmērīto platību.
3. Dokumenti tiek iesniegti pašvaldībā klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu).
4. Citi dokumenti, kas iesniedzami pakalpojuma saņemšanai:
4.1. Pilnvaras kopija, ja pakalpojuma saņemšanai norīkota pilnvarotā persona;
4.2. Mērnieka sagatavots zemes robežu plāna projekts un pavadvēstule par konstatēto pieļaujamo platību atšķirību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Saņemšanas solis
1. Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas sēdē tiek pieņemts lēmums par uzmērītās platības precizēšanu.
2. Lēmums saņemams atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301