Izziņas izsniegšana par komersanta vai biedrības/nodibinājuma dokumentu nodošanu/nenodošanu glabāšanā Latvijas nacionālajā arhīvā un pārējo dokumentu glabāšanas vietas saskaņošanu tā likvidācijas gadījumā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālais arhīvs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju likvidatoriem saņemt izziņu vai apliecinājumu (atkarībā no pieprasījuma) par dokumentu nodošanu/nenodošanu glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā un īslaicīgi glabājamo dokumentu turpmākās glabāšanas vietas saskaņošanu kā to paredz Komerclikums un Biedrību un nodibinājumu likums.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Likvidators
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Izziņa tiek izsniegta piecu darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas par izziņas izsniegšanu.
Apliecinājums tiek izsniegts piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma izvērtēšanas, ja iesniegums tiek virzīts apliecinājuma izsniegšanai.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Likvidators, izmantojot elektronisko pastu vai pastu, vai personīgi iesniedz iesniegumu par izziņas vai apliecinājuma izsniegšanu, norādot, ir vai nav dokumenti, kurus iesniegt glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā, pamatojot dokumentu neesamību. Tāpat norāda īslaicīgi glabājamo dokumentu turpmāko glabāšanas vietu (juridiskajai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, adresi, kur glabāsies dokumenti; fiziskajai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, adresi, kur glabāsies dokumenti) Iesniegumam pievieno: lēmuma kopiju par likvidācijas procesa uzsākšanu; dokumentus, kuri pamato dokumentu neesamību, dokumentu bojāejas gadījumā tehnisku iemeslu dēļ – faktu apliecinošu dokumentu, parādnieka paskaidrojumu u.c. informāciju, kas pamato iesniedzēja argumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene Personāla dokumentu valsts arhīvs
Adrese: Ata iela 1, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 22326751
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Latvijas Nacionālais arhīvs
Adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Iesnieguma izvērtēšana un tālākā virzīšana
Atbildīgās amatpersonas izvērtē iesnieguma satura un tam pievienoto dokumentu satura atbilstību normatīvo aktu prasībām, Uzņēmumu reģistra informācijai par komersanta darbinieku skaitu un faktiskajai situācijai, iesniedzēja norādītajiem argumentiem un izvēlas tālāko rīcību dokumenta virzībai:
1) dokumentu pieņe'mšanai valsts glabāšanā,
2)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
7. solis / Rēķina un pieņemšanas-nodošanas akta nosūtīšana klientam
Atbildīgā amatpersona nodrošina rēķina un abu pieņemšanas-nodošanas aktu eksemplāru nosūtīšanu iesniedzējam uz viņa norādīto elektroniskā pasta (rēķinu) vai pasta adresi (dokumentu nodošanas-pieņemšanas aktu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
10. solis / Izziņas (apliecinājuma) un pieņemšanas – nodošanas akta (klienta eksemplāra) nosūtīšana klientam
Parakstītā izziņa (apliecinājums) un viens dokumentu pieņemšanas-nodošanas akts tiek nosūtīts iesniedzējam pa elektronisko pastu vai/un pa pastu (dokumentu pieņemšanas-nodošanas akts) uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta vai/un pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
11. solis / Izziņas (apliecinājuma) saņemšanas apstiprināšana
Iesniedzējs izziņas (apliecinājuma) saņemšanu, kas nosūtīta, izmantojot elektronisko pastu, apstiprina nosūtot apstiprinājumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus