Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa). Būvdarbu pabeigšana (Liepājas pilsētas Būvvalde)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pēc ēkas vai telpu grupas vienkāršotās atjaunošanas pabeigšanas būvniecības ierosinātājs Būvvaldē iesniedz Apliecinājuma kartes II daļu – Būvdarbu pabeigšana.
Būvvalde pēc apsekošanas veic atzīmi Apliecinājuma kartē, akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Šāda kārtība attiecas uz vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšanu:
- pirmās grupas publiskām ēkām (vai to daļām),
- otrās vai trešās grupas ēkām (vai to daļām).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Liepājas pilsētas Būvvaldē viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Liepājas pilsētas Būvvaldē.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 01.04.1995)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Dokumentu juridiskā spēka likums
(Saeima; likumi; 01.07.2010)
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 916; 15.10.2010)
Dzīvokļa īpašuma likums
(Saeima; likumi; 01.01.2011)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 01.02.2014)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 01.10.2014)
Ēku būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 529; 01.10.2014)
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
(Liepājas pilsētas dome; noteikumi; 8; 16.02.2012)
Uzziņas par pakalpojumu
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.01.2021