Speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana spridzināšanas darbu veikšanai, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu realizēšanai, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanai
Speciālās atļaujas (licences) izsniedz individuālajiem komersantiem un komercsabiedrībām, ja uz attiecīgo individuālo komersantu vai personām, kuras ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, un komersanta darbiniekiem, kas tieši saistīti ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu, uzskaiti, realizēšanu vai spridzināšanas darbu veikšanu, neattiecas Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likuma minētie ierobežojumi
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ja nepieciešama iesnieguma un tam pievienoto dokumentu papildu pārbaude Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu)) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Iesniegumam pievienojama:
1. dokumenta kopija, kas apliecina, ka komersanta īpašumā, valdījumā vai turējumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts glabāt, realizēt vai izgatavot sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, ja ziņas par nekustamo īpašumu nav ierakstītas zemesgrāmatā;
2. apsardzes līguma kopija, kas apliecina, ka sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu noliktava (turpmāk – noliktava) un ražotne ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienota ar centrālo apsardzes pulti;
3. noliktavas un ražotnes atrašanās vietas plāns mērogā 1:1000 vai 1:2000. Plānā atzīmē noliktavas atrašanās vietu un bīstamības zonas rādiusā esošās celtnes un galvenos autoceļus;
4. noliktavas telpu plāns mērogā 1:50 vai 1:100. Plānā norāda glabāšanai paredzēto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu maksimāli pieļaujamo daudzumu, kā arī noliktavas adresi un tālruņa numuru;
5. ģimenes ārsta atzinums, psihiatra atzinums un narkologa atzinums par individuālo komersantu vai personu, kas ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, un to darbinieku veselības stāvokli, kuri tieši saistīti ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu, realizēšanu un spridzināšanas darbu veikšanu;
6. komersanta darbinieku saraksts, kas tieši saistīti ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu, realizēšanu un spridzināšanas darbu veikšanu. Sarakstā norāda darbinieku vārdu, uzvārdu, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, amatu, spridzinātāja sertifikāta numuru, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta numuru.

Valsts nodevas maksājumu veic pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratn (skat. 3.soli "Apmaksas veikšana")
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts policijas GKPP KKP Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208185
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@vp.gov.lv
Pasts Valsts policijas GKPP KKP Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja pasta adrese
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Valsts policijas E-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts policijas licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci un informē par pieņemto lēmumu komersantu.
Licenci var saņemt klātienē papīra formā vai elektroniska dokumenta formā nosūtot uz iesniedzēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai E-adresi.
Atteikuma gadījumā iesniedzēju informē klātienē, kā arī iesniedzējam nosūta izrakstu no Valsts policijas licencēšanas komisijas sēdes protokolu saistībā par pieņemto lēmumu atteikt izsniegt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts policijas GKPP KKP Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208185
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Apmaksas veikšana
Maksājuma informācija:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV96TREL1060140921900
Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

Izsniedzot speciālo atļauju (licenci), licencēšanas komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā.

Ja iesniegums tiek iesniegts un speciālā atļauja (licence) tiek izsniegta elektroniska dokumenta formā, paredzētā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9. Minētais neattiecas uz dublikāta vai atkārtotas licences izsniegšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus