Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (I daļa). Ieceres dokumentācija (Liepājas pilsētas Būvvalde)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Vienkāršota atjaunošana ir ēkas vai tās daļas atjaunošana, nemainot ēkas nolietojošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi vai koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus un tehniskus uzlabojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja vienkāršota atjaunošana paredzēta vai trešās grupas ēkai vai tās daļai, Būvvaldē (no 2020. gada 1. janvāra tikai Būvniecības informācijas sistēmā) jāiesniedz aizpildītu Apliecinājuma kartes I daļu, pievienojot:
- skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;
- grafisko dokumentu, kurā parādītas ēkas vai tās daļās plānā veicamās izmaiņas un/vai plānotie ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi;
- saskaņojumi ar ēkas vai tās daļas īpašnieku;
- citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

Lai realizētu šādu vienkāršotas atjaunošanas ieceri, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.

Būvvalde vienkāršotas atjaunošanas ieceri izskata 14 dienu laikā pēc tās reģistrācijas Būvvaldē un izdara apliecinājuma kartes I daļā atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.
Pēc Būvvaldes atzīmes veikšanas apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu Būvvaldē lēmuma pieņemšanai.

Nepieciešams iesniegt aizpildītu "Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu. I daļa" ar nepieciešamajiem pielikumiem:
- īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti;
- būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
- skaidrojošs apraksts;
- grafiskie dokumenti;
- citi dokumenti.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma maksa ir 30 EUR.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvvalde vienkāršotas atjaunošanas ieceri izskata 10 darba dienu laikā pēc tās reģistrācijas Būvvaldē un izdara apliecinājuma kartes I daļā atzīmi par ieceres akceptēšanu, vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.

No Būvvaldes puses parakstītos dokumentus iespējams saņemt:
• klātienē (uzrādot pasi vai ID karti (pilnvarotai personai – pilnvaru)),
• e-pastā uz norādīto e-pasta adresi (tādā gadījumā, ja dokumenti tiek arī elektroniski iesniegti).
Ja tiek pieņemts lēmums neveikt atzīmi Apliecinājuma kartē, atteikums kopā ar iesniegtajiem dokumentiem tiek izsniegts klātienē vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz iesniegumā norādīto adresi.

Pēc Būvvaldes atzīmes veikšanas apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu Būvvaldē lēmuma pieņemšanai vai arī atsevišķi – būvniecības realizācijas termiņa laikā.

Ja būvniecības ierosinātājs neiesniedz vienlaikus ar būvniecības ieceres dokumentāciju informāciju par būvdarbu veicēju, tad atzīmes veikšana būs atsevišķs pakalpojums (sk. pakalpojumu “Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi” sadaļā “Saistītie pakalpojumi”).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: