Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (Liepājas pilsētas Būvvalde)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Ja ir izdota būvatļauja, būvniecības ierosinātājam, lai iegūtu tiesības veikt būvdarbus, jāizpilda būvatļaujā iekļauti nosacījumi.

Savukārt, ja aizpildot paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, būvniecības ierosinātājs nav norādījis informāciju par būvdarbu veicēju, tad šāda informācija ir jāiesniedz Būvvaldē būvniecības realizācijas termiņa laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
• 15 darba dienu laikā – atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi,
• 5 darba dienu laikā – atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izpildot projektēšanas nosacījumus, Būvvaldē jāiesniedz iesniegums, būvatļauja un būvprojekts, ko Būvvalde izvērtē atbilstoši norādītajiem nosacījumiem un normatīvajos aktos ietvertajām prasībām 15 darba dienu laikā un paraksta atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
Ja Būvvalde konstatē trūkumus būvprojektā, tā uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt būvprojektu.
Personai jāiesniedz aizpildīta veidlapa "Iesniegums par atzīmes veikšanu" ar attiecīgo ieceres dokumentāciju, kurā nepieciešams veikt atzīmi:
- būvatļaujā;
- paskaidrojuma rakstā;
- apliecinājuma kartē.

Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas būvniecības ierosinātājs izpilda būvatļaujā iekļautos būvdarbu uzsākšanas nosacījumus un iesniedz Būvvaldē būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus. Būvvalde 5 darba dienu laikā izvērtē iesniegtos materiālus un paraksta atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, norādot būvatļaujā būvdarbu veikšanas ilgumu.

Savukārt, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē pēc būvniecības ierosinātāja iesniegtās informācijas par būvdarbu veicēju, Būvvalde izvērtē iesniegto informāciju un piecu darba dienu laikā paraksta atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 15.punktu un Liepājas domes 2017.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.28 „Par Liepājas pilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē”, kas uzliek pienākumu maksāt pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu, nodevas pirmā daļa 50% apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas maksāšanas paziņojumā par nodevu noteiktajā termiņā.
Nodevas otru daļu 50% apmērā maksā pirms dokumentu iesniegšanas Liepājas pilsētas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.
Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atzīmes veikšana par nosacījumu izpildi notiek:
• klātienē (uzrādot pasi vai ID karti vai pilnvarotai personai – pilnvaru),
• pa pastu (ierakstītā pasta sūtījumā),
• e-pastā uz norādīto e-pasta adresi (tādā gadījumā, ja dokumenti tiek arī elektroniski iesniegti),
• Būvniecības informācijas sistēma (www.bis.gov.lv) (no 2020. gada 1. janvāra tikai BIS sistēmā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: