Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (Liepājas pilsētas Būvvalde)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Ja ir izdota būvatļauja, būvniecības ierosinātājam, lai iegūtu tiesības veikt būvdarbus, jāizpilda būvatļaujā iekļauti nosacījumi.

Savukārt, ja aizpildot paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, būvniecības ierosinātājs nav norādījis informāciju par būvdarbu veicēju, tad šāda informācija ir jāiesniedz Būvvaldē būvniecības realizācijas termiņa laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
• 15 darba dienu laikā – atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi,
• 5 darba dienu laikā – atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Liepājas pilsētas būvvaldē.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nodevām par būvatļaujas saņemšanu
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 4; 28.03.2001)
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 01.04.1995)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Dokumentu juridiskā spēka likums
(Saeima; likumi; 01.07.2010)
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 916; 15.10.2010)
Dzīvokļa īpašuma likums
(Saeima; likumi; 01.01.2011)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 01.02.2014)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 01.10.2014)
Ēku būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 529; 01.10.2014)
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
(Liepājas pilsētas dome; noteikumi; 8; 16.02.2012)
Uzziņas par pakalpojumu
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.01.2021