Pašvaldības atbalsta saņemšana bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku aprūpes (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Īss apraksts:
Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību) audžugimenē vai pie aizbildņa  ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt vienreizēju pabalstu: 1) patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 2) sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. 2.Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigšanās, piešķir un izmaksā no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai. Pabalstu izmaksā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi. 3.Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību)  ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai, ja viņš sekmīgi mācās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadību sasniedzis bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē. Liepājas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Ja objektīvu iemeslu dēļ izdevumu apliecinošus dokumentus līdz mēneša 20. datumam nav iespējams iesniegt, par to savlaicīgi jāinformē Sociālais dienests. Šajā gadījumā pabalstu aprēķina, pamatojoties uz iepriekš iesniegtajiem dokumentiem.
Brīdinājums
Ja izdevumu apliecinoši dokumenti nav iesniegti un par objektīvajiem iemesliem nav ziņots, pabalstu par attiecīgo mēnesi neizmaksā.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 03.08.2021