Izmaiņu veikšana būvprojektā (Liepājas pilsētas Būvvalde)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Būvprojekta izstrādes gaitā aizliegts veikt izmaiņas būves lietošanas veidā, bet izmaiņas ēkas fasādes risinājumā, būves novietojumā un būvapjomā pieļaujamas, ievērojot Būvniecības likuma 16.panta 2.2 daļas noteikto.
Izmaiņas būvprojektā būvdarbu gaitā:
1) nevar veikt izmaiņas būves lietošanas veidā;
2) var izdarīt būvprojekta izstrādātājs vai autoruzraugs pēc rakstiskas vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem, ja plānotās izmaiņas neskar būves vizuālo risinājumu, būves apjomu, būvvietu vai būves lietošanas veidu;
3) izmaiņas ēkas fasādes risinājumā, būves novietojumā un būvapjomā pieļaujamas, ievērojot Būvniecības likuma 16.panta otrās 2. daļas noteikto.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būvniecības likuma 16.panta 2.2 daļa nosaka: persona, kurai ir izdota būvatļauja, var lūgt atļaut veikt izmaiņas būvprojektā attiecībā uz:
1) būves novietojumu, ja tās pamatotas ar institūciju izdotajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neskar trešo personu tiesības;
2) ēkas būvapjomu, ja netiek skartas trešo personu tiesības un izmaiņas ir saistītas ar būvizstrādājumu specifikāciju būvprojektā, ēkas konstrukciju, izolācijas un apdares materiāliem vai inženiertehniskiem risinājumiem un nerada smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu;
3) ēkas fasādes risinājumu, ja izmaiņas neskar trešo personu tiesības.

Izmainītās būvprojekta daļas un dokumentus, kas pamato izmaiņu nepieciešamību iesniedz saskaņošanai Būvvaldē, kas lēmumu pieņem 14 dienu laikā.
Ja izmaiņu dēļ ir nepieciešams veikt grozījumus būvatļaujas nosacījumos, tie veicami pirms izmaiņu saskaņošanas.


Ja izmaiņu dēļ ir nepieciešams veikt grozījumus būvatļaujas nosacījumos, tie veicami pirms izmaiņu saskaņošanas.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu (ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), vai Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv) (no 2020. gada 1. janvāra tikai BIS sistēmā)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbildi uz iesniegumu un saskaņojumu iespējams saņemt:
• klātienē (uzrādot pasi vai ID karti (pilnvarotai personai – pilnvaru)),
• e-pastā uz norādīto e-pasta adresi (tādā gadījumā, ja dokumenti tiek arī elektroniski iesniegti),
• Būvniecības informācijas sistēma (www.bis.gov.lv) (no 2020. gada 1. janvāra tikai BIS sistēmā).
Savukārt, ja pieņemts lēmums par atteikumu, tas tiek nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā uz iesniegumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: