Ģimenes valsts pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
No 2022.gada 1.janvāra Ģimenes valsts pabalsta apmērs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem pabalsts tiek saņemts.

Ģimenes valsts pabalstu izmaksā par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 16 gadu vecumam, kā arī par bērnu vecumā no 16 līdz 20 gadiem, ja viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.

Ja bērnam noteikta invaliditāte, tad papildus piešķir un izmaksā piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta, un par šo bērnu ģimenes valsts pabalstu pēc bērna 16 gadu vecuma sasniegšanas izmaksā neatkarīgi no fakta, vai bērns mācās vai nemācās.

Vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, iespējams saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bērniem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmumu par pabalsta un piemaksas piešķiršanu VSAA pieņem 10 dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram.
VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Pabalsta saņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta apmēra grozīšanai (piem., bērns ievietots valsts, pašvaldības vai privātā aprūpes un audzināšanas iestādē).
Brīdinājums
Pilnvarotajai personai, pieprasot vai saņemot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un pilnvara.
Normatīvie akti
Valsts sociālo pabalstu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2003)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: pasts@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 31.05.2022