Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Par Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto būvi vai telpu grupu var pasūtīt būves stāvplānus un telpu grupu plānu izsniegšanu digitālā veidā vektordatu  formā (DGN formātā (MicroStation)).

Būves stāvplānus un telpu grupas plānu sagatavo no aktuālajiem vai vēsturiskajiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem telpiskajiem datiem par būvi un telpu grupu, kuri ir reģistrēti pamatojoties uz to kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajām ziņām.

Būves stāvplānam un telpu grupas plānam ir noteikts ierobežotas pieejamības  informācijas statuss.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Plašāka informācija par personām, kuras var saņemt pakalpojumu, sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana”.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personas, kuras var saņemt pakalpojumu:

1. būves vai telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem vai to pilnvarota persona;
2. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
3. persona, kurai tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
4. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
5. valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
6. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
7. iepriekšminēto personu pilnvarota persona;
8. jebkura cita persona, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā sniegts informācijas pieprasījuma pamatojums, norādīts informācijas izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā pieprasīta.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

1. portālā kadastrs.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Pieteikties būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšanai” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Saņemt vai pasūtīt arhīva materiālus”.

Pakalpojuma saņemšanai persona autentificējas portālā Kadastrs.lv ar Latvija.lv autentificēšanās līdzekļiem.

2. nosūtot elektronisku iesniegumu  (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), ar pievienotajiem dokumentiem (ja tādi ir) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai oficiālo VZD e-adresi. Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma noformēšanai var izmantot veidlapu.

Persona pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tādi ir (piem., pilnvaru), kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu un noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

3. klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu.  Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma noformēšanai var izmantot veidlapu. Uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.

Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarota persona - arī pilnvaru.

4. nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada Smiltenes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...