Slimības pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Slimības pabalstu izmaksā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam par to laiku, kad persona nevar strādāt un zaudē ienākumus slimības dēļ.

• Ja saslimusi pati apdrošinātā persona, slimības pabalstu izmaksā no 10. slimības dienas.
• Ja saslimšanas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā, tad slimības pabalstu izmaksā no 11.slimības dienas.
• Ja saslimis bērns, slimības pabalstu izmaksā no bērna pirmās saslimšanas dienas.
• Ja saslimšanas cēlonis ir arodsaslimšana, tad slimības pabalstu izmaksā darba ņēmējam no pirmās slimības dienas.

Personas, kuras ir darba attiecībās un saņem slimības pabalstu, no kura jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), var prasīt, lai VSAA, izmaksājot to, ietur 23 procentus 20 procentu vietā. IIN likmes maiņu var veikt taksācijas gada laikā. IIN likmes maiņu ir lietderīgi veikt, ja paredzams, ka iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, būs jāpiemaksā iztrūkstošā nodokļa summa.
Ja persona iesniedz rakstveida iesniegumu, tad VSAA taksācijas gada laikā var ieturēt ienākuma nodokli ar 23 procentu likmi. Tas nozīmē, ka, ņemot vērā personas iesniegumu „Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus”, VSAA piemēros nodokļa ieturējuma likmi 23 procentu apmērā no slimības pabalsta arī tad, ja slimības pabalsta apmērs nepārsniedz 1667 eiro.
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Slimības pabalsta apmēru iespējams prognozēt, izmantojot VSAA slimības pabalsta prognozi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmumu par slimības pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem 10 darba dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti un cita informācija.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no  pārejošas darbnespējas pirmās dienas.

Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.gov.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu;
• ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC).

VSAA speciālistu konsultācijas videoformātā var saņemt Pededzes pagasta, Ilūkstes pilsētas, Višķu pagasta, Viļakas pilsētas, Rundāles pagasta, Vecumnieku pagasta, Rubenes pagasta, Viesītes pilsētas , Līvānu pilsētas, Ludzas pilsētas,  Olaines pilsētas,  Stopiņu pagasta, Drustu pagasta, Gaujienas pagasta, Smiltenes pilsētas, Variņu pagasta un Ērģemes Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) apmeklētāji.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

E-iesniegumu portālā www.latvija.gov.lv var iesniegt tikai tad, ja darbnespējas lapa B ir reģistrēta elektroniski vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā.

Ja pabalstu pieprasa sakarā ar arodslimību, jāuzrāda atzinums par konstatēto arodslimību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Kokneses pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...