Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pēc Jūsu pieprasījuma, Valsts zemes dienests (Dienests) sagatavo kadastra dokumenta statusam atbilstošu kadastrālās uzmērīšanas lietu, neapsekojot ēku vai telpu grupu apvidū, šādos gadījumos:
1. aktuālu telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu sagatavo no kadastra dokumentam atbilstošas ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanas ēkā. Telpu grupas plānu sagatavo no digitālā veidā vektordatu formā sagatavota ēkas stāva plāna atbilstoši ēkas stāva plānā esošai informācijai par telpu grupu;
2. aktuālu ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu sagatavo, ja ir veikta ēkas kadastrālā uzmērīšana, un kopš pēdējās kadastrālās uzmērīšanas:
2.1. ir mainījušies tikai tie ēku raksturojošie dati, kas nav saistīti ar būvdarbu veikšanu ēkā (piemēram, aktualizēts ēkas/telpu grupas lietošanas veids, labiekārtojumi, ēkas vai telpu nosaukumi);
2.2. nav mainījušies ēku (būvi) raksturojošie dati, bet sagatavotā kadastrālās uzmērīšanas lieta neatbilst kadastra dokumenta statusam, jo ēkas vai telpu grupas grafiskais plāns iepriekš sagatavots manuāli papīra formā. Šajā gadījumā Dienests grafisko plānu sagatavo digitālā veidā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnē - https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/BTgkuls2

Ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas oriģinālu sagatavo tikai elektroniska dokumenta veidā. Ja to nepieciešams saņemt papīra dokumenta veidā, pēc klienta pieprasījuma papildus elektroniskam dokumentam Dienestam var sagatavot un izsniegt arī elektroniskā dokumenta atvasinājumu papīra dokumenta veidā, kas apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dokumenta atvasinājumam papīra veidā papildus piemēro maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē  un par elektroniskā dokumenta kopijas sagatavošanu un apliecināšanu. Ja dokumenta atvasinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.
Administratīvo aktu (piemēram atteikuma lēmumu) sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņēmēji
Pakalpojumu var pasūtīt:
1. būves, telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
2. kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
3. apbūves tiesīgais, ja uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata uzcelta nedzīvojama ēka;
4. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus ir noteikusi tiesa vai kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
5. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
6. valsts institūcija vai pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā;
7. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
8. vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
9. iepriekš minēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Iesniedzamie dokumenti
Lai saņemtu pakalpojumu ir jāiesniedz šādi dokumenti:
– iesniegums par kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanu;
– ja Kadastrā nav reģistrēti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad iesniedz kādu no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ēkas vai telpu grupas tiesisko iegūšanu;
– iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu;
– pilnvara, ja pasūtītājs ir īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
– izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e–pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

– pa e–pastu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra (KAC) e–pasta adresi, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

– Dienesta oficiālajā e–adresē, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

– klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvarojuma dokumentu. Pasūtot pakalpojumu klātienē Dienesta KAC, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants. Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus;

– pa pastu uz jebkura Dienesta KAC pasta adresi, nosūtot brīvas formas iesniegumu un pievienojot pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu atvasinājumus, kas apliecināti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
5. solis / Pasūtījuma reģistrācija
Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu Dienesta darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu.
Rēķinu nosūtīsim Jums uz e-pasta adresi, ja pieprasījums būs saņemts elektroniski vai pa pastu. Veicot pieprasījumu Dienesta klientu apkalpošanas centrā rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāro dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim.

Dienesta pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Pasūtījuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā:
– portālā kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”. Pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv pieejama 90 kalendārās dienas;

– oficiālās elektroniskās adreses kontā (ja tas aktivizēts);

– pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi (pasta izdevumus apmaksā klients);

– klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta KAC. Pieteikšanās – zvanot uz Dienesta konsultatīvo tālruni 67038800 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@vzd.gov.lv.

Saņemot dokumentu Dienesta KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...