Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pēc Jūsu pieprasījuma, Valsts zemes dienests (VZD) sagatavo aktuālu ēkas, telpu grupas vai inženierbūves kadastrālās uzmērīšanas lietu, neapsekojot apvidū.

Aktuāla kadastrālās uzmērīšanas lieta ir nepieciešama, lai būvi vai telpu grupu varētu ierakstīt zemesgrāmatā, sakārtotu mantojuma lietas, izstrādātu būvprojektu, noslēgtu nomas vai īres līgumus, iesniegtu dokumentu kredītiestādēs un citiem mērķiem.

Lai ierosinātu būves, telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
   - ir veikta būves kadastrālā uzmērīšana, dati ir reģistrēti kadastrā un ir sagatavota būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, kas atbilst kadastra dokumenta statusam;
   - Jūs atbildat par to, ka būvi raksturojošā informācija, kas netiek aktualizēta, atbilst faktiskajai situācijai apvidū un kopš pēdējās kadastrālās uzmērīšanas nav mainījušies būvi vai telpu grupu raksturojošie dati.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojuma saņēmēju aprakstu skatīt pie 1. soļa "Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1. būves, telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
2. kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
       - izņēmums: kopīpašuma gadījumā - jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav - tiesiskajiem valdītājiem - attiecībā uz būves pirmreizējo reģistrāciju Kadastrā;
3. apbūves tiesīgais, ja uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata uzcelta nedzīvojama ēka vai inženierbūve;
4. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus ir noteikusi tiesa vai kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
5. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
6. valsts institūcija vai pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā;
7.  cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
8. vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
9. iepriekš minēto personu pilnvarota persona.

Lai saņemtu pakalpojumu ir jāiesniedz šādi dokumenti:
- iesniegums par kadastrālās lietas sagatavošanu;
- viens no ēkas tiesiskās iegūšanas dokumentiem;
- ja ēka ir adresācijas objekts, bet adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā, papildus ir jāiesniedz pašvaldības lēmuma par adreses piešķiršanu oriģinālu vai tā atvasinājumu;
- pašvaldības lēmums par ēku (būvju) īpašuma nosaukuma piešķiršanu (lauku apvidū), ja tāds piešķirts;
- iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu;
- labiekārtojuma anketa par katru ēku vai telpu grupu;
- pilnvara, ja pasūtītājs ir īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
1. nosūtot elektronisku pieprasījumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz jebkura VZD Klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi.
Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

2. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD Klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta Klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu.  Uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
Pasūtot pakalpojumu VZD Klientu apkalpošanas centrā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karte), bet pilnvarota persona - arī pilnvarojuma dokumentu.

3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD Klientu apkalpošanas centra adresi. Pieprasot dokumentu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD Klientu apkalpošanas centrā.

4. nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada Smiltenes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...