Inženierbūves nolietojuma aktualizācija
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā) reģistrētai inženierbūvei¸ tai skaitā uz inženierbūves datu deklarācijas pamata reģistrējamai inženierbūvei, nolietojumu aktualizē bez būves apsekošanas apvidū.

Jūs varat ierosināt inženierbūves nolietojuma aktualizāciju, ja inženierbūves esošais stāvoklis ir mainījies un neatbilst Kadastrā reģistrētajam, tomēr cita inženierbūvi raksturojošā informācija, kas ir reģistrēta Kadastrā, atbilst faktiskajai situācijai apvidū.

Izpildot pakalpojumu, tiek aktualizēti Kadastrā reģistrētie dati un aprēķināta būves kadastrālā vērtība.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
1. iesniegums par inženierbūves nolietojuma aktualizāciju. Iesniegumā norādiet, vai vēlaties pasūtījuma izpildes rezultātā saņemt apliecinājumu par inženierbūves datu aktualizāciju Kadastrā un tā saņemšanas veidu;
2. vienu no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves tiesisku iegūšanu, ja Kadastrā būvei nav reģistrēts īpašnieks;
Papildus var iesniegt valsts vai pašvaldības institūcijas izdoto dokumentu, kas apliecina inženierbūves uzbūvēšanas, nodošanas ekspluatācijā, rekonstrukcijas vai renovācijas gadu;
3. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts,  ja esat potenciālais mantinieks;
4. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Pakalpojumu var saņemt:
1. inženierbūves īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
Kopīpašuma gadījumā - jebkurš no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
2. apbūves tiesīgais, ja uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata uzcelta inženierbūve;
3. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa, vai persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
4. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šī iesnieguma norakstu;
5. vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
6. iepriekš minēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi.
– VZD oficiālo e-adresi ( Ja tā aktivizēta). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei;
–Izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- nosūtot brīvas formas iesniegumu pa pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs