Inženierbūves nolietojuma aktualizācija
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā) reģistrētai inženierbūvei¸ tai skaitā uz inženierbūves datu deklarācijas pamata reģistrējamai inženierbūvei, nolietojumu aktualizē bez būves apsekošanas apvidū.

Jūs varat ierosināt inženierbūves nolietojuma aktualizāciju, ja inženierbūves esošais stāvoklis ir mainījies un neatbilst Kadastrā reģistrētajam, tomēr cita inženierbūvi raksturojošā informācija, kas ir reģistrēta Kadastrā, atbilst faktiskajai situācijai apvidū.

Izpildot pakalpojumu, tiek aktualizēti Kadastrā reģistrētie dati un aprēķināta būves kadastrālā vērtība.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionālā nodaļa) amatpersonas administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot reģionālajā nodaļā, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresēto attiecīgu iesniegumu.
Atgādinājums
Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Brīdinājums
Pakalpojums tiek sniegts, ja inženierbūve, kurai vēlaties noteikt nolietojumu, ir kadastrāli uzmērīta un cita inženierbūvi raksturojošā informācija, kas reģistrēta Kadastrā un netiek aktualizēta, atbilst faktiskajai situācijai dabā.
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 01.01.2006)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Valsts zemes dienesta nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 971; 24.12.2011)
Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 48; 26.01.2012)
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 263; 03.05.2012)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 11.01.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 13.10.2021