Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Babītes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (pamatojoties uz Babītes novada pašvaldības domes lēmumu)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana" ietvaros:
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi.

Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt līdz 88 dienām.
Izvēlētā teritorija: Babītes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšana: Iesnieguma veidlapa; īpašuma vai īres tiesības apliecinošs dokuments, vai cits dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu; dokuments, kas apliecina, ka ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarācijai; fiziskai personai jāuzrāda pase, pilnvarotai personai - arī notariāli apliecināta pilnvara; juridiskai personai - arī uzņēmuma reģistrācijas apliecība un dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu (statūti, pilnvara)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki