Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā organizācija: Vārkavas novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Vārkavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi. Lēmums pakalpojuma pieprasītājam tiek nosūtīts 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Standarta iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1