Izziņas saņemšana par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ozolnieku novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana (Ozolnieku novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, un citus pabalstus, atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi. Ja Jūsu ģimenei vai mājsaimniecībai ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt piešķirt un izmaksāt dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalsts ir viens no pašvaldības obligāti izmaksājamiem sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības. Ja Jums vai Jūsu ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu veselības aprūpei, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus. Pabalsts tiks izmaksāts, ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzēts šāds pabalsta veids un tādā apmērā, kā noteikusi pašvaldība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ozolnieku novada Sociālajā dienestā jāiesniedz:

- Iesniegums par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu;
- Iztikas līdzekļu deklarācija;
- Izziņas vai ziņu sniegšana par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros;
- citi dokumenti pēc Sociālā dienesta pieprasījuma.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ozolnieku novada Sociālais dienests
Ozolnieku novada Sociālais dienests - Cenu pagasts (Āne)
Ozolnieku novada Sociālais dienests - Ozolnieku pagasts
Ozolnieku novada Sociālais dienests - Salgales pagasts ("Eži")
Ozolnieku novada Sociālais dienests - Salgales pagasts ("Vīgriezes")
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, pašvaldības sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ozolnieku novada Sociālais dienests
Ozolnieku novada Sociālais dienests - Cenu pagasts (Āne)
Ozolnieku novada Sociālais dienests - Ozolnieku pagasts
Ozolnieku novada Sociālais dienests - Salgales pagasts ("Eži")
Ozolnieku novada Sociālais dienests - Salgales pagasts ("Vīgriezes")