Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs) sagatavo:
- par dzīvokļa, zemes, zemes un būvju un ēku (būvju) nekustamo īpašumu no Kadastrā reģistrētajiem (pēdējie reģistrētie) teksta datiem;
- no aktuālajiem datiem, kādi ir reģistrēti kadastra informācijas sistēmā informācijas sagatavošanas brīdī. Informāciju nevar sagatavot par zemes vienības daļu, par nomu un pilnībā sadalītu nekustamo īpašumu.

Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs) satur fizisko personu datus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt:
- īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
- iepriekšminēto personu pilnvarota persona;
- trešā persona, iesniedzot iesniegumu, kurā norādīts pamatojums un izmantošanas mērķis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
1. brīvas formas iesniegums par  kadastra informācijas par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs) sagatavošanu;
2. pilnvara, ja pieprasītājs ir pilnvarotā persona.
3. ja kadastra informāciju pieprasa trešā persona, tad jāaizpilda ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma veidlapa, kurā norādīts informācijas pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā pieprasīta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā);
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...