Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros dokumenta veidā var saņemt aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus par:
- nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zeme;
- nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zeme un būve;
- nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir būve;
- dzīvokļa īpašumu.

Kadastra informāciju negatavo par zemes vienības daļu un pilnībā sadalītu nekustamo īpašumu.

Pakalpojuma ietvaros tiek veikta kadastra subjekta (nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja) datu apstrāde. Ja kadastra subjekts ir fiziska persona, pakalpojums pieejams, ja atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām ir tiesisks pamats fizisko personu datu apstrādei.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (VZD) tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/kipnips


Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu primāri sagatavo elektroniska dokumenta veidā. Ja pakalpojuma izpildes materiālu nepieciešams saņemt papīra veidā, VZD to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja papīra veida dokumentu nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt, iesniedzot pieteikumu:
– izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

– VZD oficiālajā e-adresē, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumentu veidā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

– pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumentu veidā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

– pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC.
Pasūtot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai - arī pilnvarojuma dokuments;

– pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD KAC adresi.

Pasūtījuma izpildi ierobežotas pieejamības informācijas sagatavošanai VZD uzsāk tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD KAC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
3. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu var saņemt iesniegumā norādītajā veidā:
- portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> "Mans konts";
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas
- pa e-pastu vai e-adresē;
- pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC.
Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara.
- pa pastu (pasta izdevumus apmaksā informācijas pieprasītājs).
Dokuments tiks nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...