Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Portāla www.kadastrs.lv publiskajā daļā, bezmaksas, ikviens interesents, jebkurā diennakts laikā var pārlūkot kadastra teksta datus  par kadastra objektu (zemes vienību, būvi, telpu grupu):
- nekustamajam īpašumam - kadastra numuru;
- būvei, zemes vienībai vai telpu grupai – kadastra apzīmējumu;
- nosaukumu vai adresi;
- kadastrālo vērtību;
- bāzes vērtības;
- nekustamajām īpašumam - vai tas ir reģistrēts zemesgrāmatā;
- zemes vienībām un būvēm – nesadalītās domājamās daļas apmēru.

Savukārt, lai pārlūkotu vairāk kadastra teksta datus par kadastra objektu, ikviens interesents var izmantot portālā kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu „Detalizēti Kadastra teksta dati (bez līgumsaistībām)”.

E-pakalpojuma ietvaros var pārlūkot kadastra teksta datus par viena īpašuma un tajā ietilpstošajiem objektiem. Apmaksājot plašāku kadastra teksta datu pārlūkošanu, ir iespēja papildus redzēt tādus kadastrā reģistrētos datus kā, piemēram:
- zemes vienību un būvju prognozētās kadastrālās vērtības (pieejamas no kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanas brīža līdz nākamā gada 1.janvārim);
- zemes vienības, būves, telpu grupas raksturojošos datus (piemēram, platību, tās sadalījumu pa lietošanas veidiem, būves stāvu skaitu, platību, būvtilpumu, telpu grupā esošo telpu skaitu, platību sadalījumu, labiekārtojumus u.tml.);
- nekustamā īpašuma piederību. Ja īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs ir juridiska persona (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese). Fiziskas personas vārds un uzvārds tiek publicēts tikai tajos gadījumos, ja nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un šāda informācija ir publiski pieejama zemesgramata.lv;
- personai piederošā nekustamā īpašuma domājamās daļu, ja attiecīgais īpašums ir kopīpašums;
- apgrūtinājumus un aprobežojumus, to aizņemto platību;
- Valsts zemes dienestā reģistrētos dokumentus par nekustamo īpašumu;
- Fiziski saistītos kadastra objektus (zemes vienība, uz zemes vienības atrodošās būves (neatkarīgi no īpašumiem, kuros tās...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Latvija.lv maksājums no pakalpojuma apraksta
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Vienreizēja datu pārlūkošana un lejupielāde
kadastra teksta dati Īpašums 2,85 EUR 0,00 EUR 2,85 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"