Kadastra teksta un telpisko datu pārlūkošanas abonēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Portālā www.kadastrs.lv jebkurā diennakts laikā ir iespējams iepazīties ar Kadastra datiem par jebkuru nekustamo īpašumu, būvi, zemes vienību, telpu grupu Latvijā, kā arī meklēt īpašumus pēc īpašnieka datiem - cik un kādi īpašumi pieder konkrētajai personai. Īpašumu meklēšana pēc juridiskas personas nosaukuma un reģistrācijas numura ir pieejama ikvienam, savukārt, - pēc fiziskas personas vārda un uzvārda - vienīgi ar atbilstošu pamatojumu, , ievērojot Informācijas atklātības likuma normas, Fizisko personu datu apstrādes likumā un  Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) noteiktos ierobežojumus.

Ja īpašumus raksturojošie Kadastra dati ir nepieciešami regulāri, lielā apjomā vai ir nepieciešama informācija par to, kādi nekustamie īpašumi pieder konkrētai personai, ir iespējams noslēgt portāla www.kadastrs.lv abonēšanas līgumu un pārlūkot interesējošos datus portāla autorizētajā daļā.

Noslēdzot abonēšanas līgumu, portāla kadastrs.lv lietotājs papildus publiskajā apjomā pieejamiem ģeotelpiskajiem datiem (Adrešu telpiskie dati, Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu karte) ir iespēja karšu pārlūkā:
–   pārlūkot Kadastra telpiskos datus pilnā apjomā;
–   pārlūkot VZD veidotās tematiskās kartes;
–   izmantot Kadastra datu atlases rīku kadastra objektu datu atlasei pēc šādiem parametriem:
     –  zemes vienības – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, valdošā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma ballēs, lietošanas mērķa, zemes vienība ir / nav apbūvēta;
     –  zemes vienības daļas – pēc kadastra apzīmējuma;
     –  būves – pēc kadastra apzīmējuma, platības, galvenā lietošanas veida, būves tipa, ekspluatācijas uzsākšanas gada, virszemes stāvu skaita, pazemes stāvu skaitu, būves fiziskā stāvokļa, telpu grupu skaita būvē;
     –  telpu grupas – pēc kadastra apzīmējuma,...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Nekavējoties
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts zemes dienests Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām