Kadastra teksta un telpisko datu pārlūkošanas abonēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Portālā www.kadastrs.lv jebkurā diennakts laikā ir iespējams iepazīties ar Kadastra datiem par jebkuru nekustamo īpašumu, būvi, zemes vienību, telpu grupu Latvijā, kā arī meklēt īpašumus pēc īpašnieka datiem - cik un kādi īpašumi pieder konkrētajai personai. Īpašumu meklēšana pēc juridiskas personas nosaukuma un reģistrācijas numura ir pieejama ikvienam, savukārt, - pēc fiziskas personas vārda un uzvārda - vienīgi ar atbilstošu pamatojumu, , ievērojot Informācijas atklātības likuma normas, Fizisko personu datu apstrādes likumā un  Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) noteiktos ierobežojumus.

Ja īpašumus raksturojošie Kadastra dati ir nepieciešami regulāri, lielā apjomā vai ir nepieciešama informācija par to, kādi nekustamie īpašumi pieder konkrētai personai, ir iespējams noslēgt portāla www.kadastrs.lv abonēšanas līgumu un pārlūkot interesējošos datus portāla autorizētajā daļā.

Noslēdzot abonēšanas līgumu, portāla kadastrs.lv lietotājs papildus publiskajā apjomā pieejamiem ģeotelpiskajiem datiem (Adrešu telpiskie dati, Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu karte) ir iespēja karšu pārlūkā:
–   pārlūkot Kadastra telpiskos datus pilnā apjomā;
–   pārlūkot VZD veidotās tematiskās kartes;
–   izmantot Kadastra datu atlases rīku kadastra objektu datu atlasei pēc šādiem parametriem:
     –  zemes vienības – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, valdošā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma ballēs, lietošanas mērķa, zemes vienība ir / nav apbūvēta;
     –  zemes vienības daļas – pēc kadastra apzīmējuma;
     –  būves – pēc kadastra apzīmējuma, platības, galvenā lietošanas veida, būves tipa, ekspluatācijas uzsākšanas gada, virszemes stāvu skaita, pazemes stāvu skaitu, būves fiziskā stāvokļa, telpu grupu skaita būvē;
     –  telpu grupas – pēc kadastra apzīmējuma,...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Nekavējoties
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai noslēgtu līgumu par portāla www.kadastrs.lv abonēšanu, ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jānosūta uz e-pastu: klienti@vzd.gov.lv.

Pēc pieteikuma saņemšanas Valsts zemes dienests (turpmāk - VZD) sagatavo un izsniedz Jums līgumu, atbilstoši pieteikumā norādītajam līguma saņemšanas veidam. Līgums stājas spēkā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts VZD līgumu reģistrā, par ko VZD Jūs nekavējoties elektroniski informēs. Ja abus VZD parakstītos līguma eksemplārus Jums nosūta pa pastu, pēc līguma abu eksemplāru parakstīšanas, VZD eksemplāru nosūtiet Korporatīvo klientu centru - Puškina ielā 14, Rīgā, LV – 1050.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Korporatīvo klientu centrs
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Ņemot vērā Covid-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju un rūpējoties par iedzīvotāju drošību, VZD klātienē pakalpojumu pieteikumus nepieņem kamēr ir epidemioloģiskās drošības pasākumi.
Darba laiki
Pasts Rīga
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli E-adrese
2. solis / Pasūtījuma saņemšana
Portālā jāizvēlas interesējošā sadaļa, kurā var meklēt un apskatīt interesējošos datus.

Datu publicēšanas portālā pieejamie dati tiek aktualizēti:
- Kadastra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
- Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
- Vērtību zonējumi -  reizi četros gados pie nekustamo īpašumu vērtību zonējumu izmaiņām;
- no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) Kadastrā pirmsreģistrēto būvju dati - reizi diennaktī;
- Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;
- Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes, kā fons Valsts zemes dienesta telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Topogrāfiskā karte M1:50000) – portālā tiek publicēti aktuālākie Valsts zemes dienesta rīcībā esošie fona materiāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Ģeodēzisko darbu veikšanai